Програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им

Публикувана е нова версия на файлът за подмяна номенклатурите на програмния продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 1.9 от 14.05.2021 г. Промяната е във връзка с въведени от Световната здравна организация (СЗО) нови кодове към МКБ – 10 ревизия, във връзка с Ковид-19. Достатъчно е да бъде подменена само версията на номенклатурите, без да се прави подмяна на програмния продукт. Приемащите модули на НОИ са съобразени с промяната.

Уеб-приложение на НОИ „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им”

Инструкция за работа с уеб-приложение на НОИ „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им” - при регистрация на потребители за получаване на уникални номера на болнични листове и за подаване на данни; подаване на файлове с данни от издадени болничнилистове ирешения на ЛКК.

Програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 2.0. от 30.12.2019 г. за първоначална инсталация

Файл за подмяна на версията на програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им - Версия 2.0. от 30.12.2019 г. за подмяна на версия 

Файл за подмяна номенклатурите на програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им Версия 1.9 от 14.05.2021 г. за подмяна на номанклатурата

Инструкция за инсталиране/подмяна на програмен продукт на НОИ за издаване на болнични листове и решения по обжалването им


Въпроси и отговори, свързани с издаване на болнични листове за временна неработоспособност

Указания за попълване на болничен лист

За разработчици на софтуер за медицински заведения

Със Заповед № 1016-40-210 от 28.02.2017 г. на управителя на НОИ са утвърдени "Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, отпечатване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове и решенията по обжалването им", в сила от 01.05.2017 г.

Съгласно направените промени и допълнения в условията за приемането на болничните листове в Електронния регистър, от 01 май 2017 г., няма да се приемат некоректни данни от издадени болнични листове, като задължените лица ще бъдат уведомявани за това.

Не се променя начинът на регистриране на потребителите на ЕРБЛРО, достъпът до програмните продукти и приложения на НОИ, както и структурата на входната информация, изготвяна от външните продукти.

Публикуваната версия на програмния продукт на НОИ за самостоятелна работа съответства на утвърдените изисквания.

Информация за издаване на уникални номера на болничните листове и подаване на данни за електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им /ЕРБЛРО/