Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.

От 1 август 2022 г. правото на отпуск и обезщетение  на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е в размер на 2 месеца, ако не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, които могат да ползват със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някой от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск в размер на разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.

До обнародването в ДВ на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея, със заповед на управителя на НОИ са утвърдени следните образци:

  • Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
  • Удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице и (сега действащото удостоверение, приложение № 10 към НПОПДОО);
  • Удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице (сега действащото удостоверение, приложение № 11 към НПОПДОО).

Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ – www.nssi.bg, в рубриката “Административно обслужване"/“Формуляри”/“Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство”.

От 19 септември 2022 г. се приемат данни само по утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения. С тях се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 август 2022 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 18.08.2020 г.

Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО (в сила от 08.2022 г.)