С Решение № 1 от 10.03.2009 г. на директора на ТП на НОИ – гр. Силистра е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Обект на поръчката е извършване на техническо абонаментно поддържане на компютърните системи, компютърната мрежа и офис техниката на възложителя - ТП на НОИ – гр. Силистра и оказване на консултантска при използваните програмни среди. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията е в размер на 24,00 лв. с ДДС и може да бъде закупена в касата на ТП на НОИ - гр. Силистра до 17.00 ч. на 27.04.2009 г. на адрес: ул. "Цар Шишман" № 5, етаж 1, стая 101. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 7.05.2009 г. Офертите ще бъдат отворени на 8.05.2009 г. в 11.00 часа. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2009-0016.