1. Единични цени за справки от наличен информационен източник, предоставяни на хартиен носител:

а) за една страница формат А4 – 3 лв.;
б) за една страница формат А3 – 4 лв.

2. Единични цени за справки, подготвени по специфични изисквания на клиента и предоставяни на хартиен носител (за една страница формат А4 според броя на използваните източници):

а) при един ползван източник – 6 лв.;
б) при два ползвани източника – 8 лв.;
в) при три ползвани източника – 10 лв.;
г) при четири ползвани източника – 12 лв.;
д) при пет ползвани източника – 14 лв.;
е) от шест до десет ползвани източника – 18 лв.;
ж) над 10 ползвани източника – 25 лв.

3. Единични цени за справки от наличен информационен изход, предоставяни на дискета или друг електронен носител:

а) от 1 до 100 KB – по 1,00 лв. за всеки КВ;
б) от 101 до 500 КВ – 100 лв. + 0,50 лв. за всеки КВ от горницата над 100 КВ;
в) от 501 до 1000 КВ (1 МВ) – 300 лв. + 0,40 лв. за всеки КВ от горницата над 500 КВ;
г) над 1 МВ – 500 лв. + 0,30 лв. за всеки КВ от горницата над 1 МВ.

4. Единични цени за справки, подготвени по специфични изисквания на клиента и предоставяни на дискета или на друг електронен носител:

а) от 1 до 100 KB – по 1,60 лв. за всеки КВ;
б) от 101 до 500 КВ – 160 лв. + 0,50 лв. за всеки КВ от горницата над 100 КВ;
в) от 501 до 1000 КВ (1 МВ) – 360 лв. + 0,40 лв. за всеки КВ от горницата над 500 КВ;
г) над 1 МВ – 560 лв. + 0,30 лв. за всеки КВ от горницата над 1 МВ.

5. Цени за изготвяне на извадка по определен критерий/показател:

а) от 101 – 500 записа – по 0,85 лв. на запис;
б) над 500 записа – по 0,80 лв. на запис.

5.1. При изготвяне на масиви от данни за страната, базисната цена, независимо от броя на записите:

а) по 1 показател – 50 лв.;
б) при 2 показателя – 100 лв.;
в) при 3 показателя – 200 лв.;
г) при повече от три показателя – по договаряне с клиента.

6. При поискване от потребителя на сложни справки и извадки, изискващи разработването на специално програмно осигуряване и допълнителни електронни обработки, посочените в т. 2, 4 и 5 единични цени се завишават в зависимост от сложността на задачата.

7. (изм. със Заповед № 1016-40-249/14.03.2023 г., в сила от 01.05.2023 г.) Цени за справки, изпълнявани по електронен път:

а) за физическо лице :

 • до 5 000 бр. месечно – 1,20 лв.;
 • от 5 000 бр. до 10 000 бр. месечно – 0,75 лв. за горницата над 5 000 бр.;
 • над 10 000 бр. месечно – 0,40 лв. за горницата над 10 000 броя.

б) за юридическо лице:

 • до 2 000 бр. месечно – 1,80 лв.;
 • от 2 000 бр. до 5 000 бр. месечно – 1,20 лв. за горницата над 2 000 броя;
 • над 5 000 бр. месечно – 0,60 лв. за горницата над 5 000 броя.

Цената за справките, изпълнявани по електронен път се заплаща и в случаите, когато НОИ не разполага с информация за лицето.

8. При разработка на специално програмно осигуряване, допълнителни електронни обработки, свързани с прегрупиране и извършване на допълнителни аритметични и логически операции и от прилагане на по-сложни статистико-математически методи, с цел получаване на производни и аналитични показатели, изготвяне на специфични, заявени от потребителя изходи и разрези, посочените в т. 5 единични цени се завишават в зависимост от сложността на задачата:

а) за обработка и извличане на данни или групиране с налично програмно осигуряване по един признак – до 30%;
б) за получаване на производни показатели чрез аритметични операции в рамките на една таблица – до 80%;
в) за графично представяне на статистическия информационен продукт – до 100%;
г) при разработка на специално програмно осигуряване и обработки за получаване на специфични, заявени от потребителя изходи и разрези, обединяване на файлове и получаване на производни статистически показатели, посочените в т. 2 и 4 базисни цени се завишават в рамките на:

 • една таблица – до 100%;
 • от две до пет таблици – до 200%;
 • от шест до десет таблици – до 300%;
 • над десет таблици – по договаряне.

д) при изграждане на динамичен ред с производни показатели и при интервални групировки по зададен от потребителя признак и интервали – до 300%;
е) при използване на сложни математико-статистически методи за анализ – до 400%.

9. Цени за абонаментен достъп до специализирани статистически информационни продукти от страницата на НОИ в Интернет:

а) абонаментна такса – 20 лв.
б) за достъп до един специализиран продукт с годишна актуализация:

 • за едномесечен достъп – 10 лв.;
 • за достъп до три месеца – 12 лв.;
 • за шест месеца – 15 лв.;
 • за 12 месеца – 18 лв.

в) за достъп до един специализиран продукт с тримесечна актуализация:

 • за едномесечен достъп – 20 лв.;
 • за достъп до три месеца – 24 лв.;
 • за шест месеца – 30 лв.;
 • за 12 месеца – 60 лв.

г) за достъп до един специализиран продукт с месечна актуализация:

 • за едномесечен достъп – 20 лв.;
 • за достъп до три месеца – 40 лв.;
 • за шест месеца – 50 лв.;
 • за 12 месеца – 60 лв.

10. Цената за достъп до повече от един специализиран информационен продукт от страницата на НОИ в Интернет се определя като сума от цените за достъп до всеки един продукт, до който потребителят желае да получи достъп на абонаментен принцип.

11. Цена за предварително проучване и анализ на възможностите за изготвяне на заявен специализиран статистически продукт в областта на социалното осигуряване – от 5 до 20 лв. на човекочас, в зависимост от сложността на проучването.

12. (изм. 11.02.2008 г.) Цени за закупуване на специализирани статистически издания на Националния осигурителен институт:

а) Статистически бюлетин по пенсиите – тримесечен – 7 лв.;
б) (изм. 01.07.2011 г.) Статистически годишник "Пенсии" – 12,20 лв.;
в) (изм. 01.07.2011 г.) Статистически справочник "Демография, икономика и социално осигуряване" – 16,67 лв.;
г) Годишен актюерски доклад – 40 лв.

13. Цени за услуги, свързани с пенсионното осигуряване и краткосрочните обезщетения:

а) копиране и заверка на документи /в т.ч. пенсионни/, изходящи писма и др. – 3 лв.;
б) издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавки за период до 12 месеца за ползване в България и в друга държава – 5 лв.;
в) издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавки за повече от 12 месеца за ползване в България и в друга държава – 6 лв.;
г) издаване на удостоверение за промяна в пенсията/добавката до 36 месеца за ползване в България и в друга държава – 6 лв.;
д) издаване на удостоверение за промяна в пенсията/добавката над 36 месеца за ползване в България и в друга държава – 7 лв.;
e) отменена;
ж) издаване на документ по искане на лицето, удостоверяващ обстоятелства или факти по пенсията, свързани с прилагане на международен договор – 5 лв.;
з) издаване на удостоверение за доход от пенсия/и от други държави, изплащани чрез НОИ – 2 лв.;
и) издаване на осигурителна книжка /в т.ч. и дубликат/ без заверки – 2 лв.;
й) заверка на дубликати на осигурителни книжки – 10 лв.;
к) продажба на болнични листове – 8 лв. за кочан от 100 бр.
л) издаване на удостоверение за изплатени обезщетения и помощи по КСО – 2 лв.
м) издаване на удостоверение за удръжки по наложени запори върху пенсии за период до 12 месеца – 2 лв.
н) издаване на удостоверение за удръжки по наложени запори върху пенсии за период над 12 месеца – 4 лв.
о) справки от “Персонален регистър” на хартиен носител за осигурителен стаж и доход – 3 лв.
п) издаване на удостоверение за обстоятелство, че лицето не е пенсионер - 2 лв.
р) издаване на удостоверение за обстоятелство, че лицето е пенсионер - 2 лв.

14. Според вида на носителя, на който се предоставя информацията цените са следните:

а) дискета – един брой – 1,20 лв.;
б) СD – един брой – 5,00 лв.;
в) ксерокопие – една страница формат А4, едностранно - 0,09 лв.;
г) ксерокопие – една страница формат А4, двустранно - 0,16 лв.;
д) ксерокопие – една страница /А3/, едностранно - 0,18 лв.;
е) ксерокопие – една страница /А3/, двустранно - 0,30 лв.;
ж) видеокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 4,90 лв. + 0,25 лв. на минута;
з) аудиокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 1,60 лв. + 0,25 лв. на минута;

15. (доп. 11.02.2008 г.) Цени за услуги, свързани с осигурителния архив на НОИ:

а) дубликат на документ за осигурителен стаж / осигурителен доход - 6 лв.
б) копиране и заверка на разплащателна и трудовоправна документация, съхранявана в осигурителния архив на НОИ – 4 лв. (за 1 документ)
в) (Нова - 29.05.2008 г.) документ за осигурителен стаж и осигурителен доход; удостоверение при пенсиониране - УП 13 и УП 14, които се изискват с цел да послужат в друга държава, с която не се прилагат европейски регламенти или международни договори за сумиране на осигурителни периоди в областта на социалното осигуряване - 10 лв.

Посочените цени не включват ДДС.

Забележка: Тарифата не се прилага:

 • по искания за удостоверения за доходите на учащи се лица до 26-годишна възраст и на родители на учащи се във връзка с получаване на стипендия или за настаняване в общежитие на Висше учебно заведение;
 • по искания за настаняване в социални домове, независимо от това дали са държавни, общински или частни;
 • спрямо социалните домове и службите/звената за социален патронаж към общините за поисканата от тях и предоставената им информация за размера на доходи и добавки на настанени при тях пенсионери;
 • по издаването на удостоверения на пенсионери за размера на получаваната пенсия с цел получаване на карта за градския транспорт;
 • по искания за размера на пенсията и добавки към нея на бивши служители от системата на Националния осигурителен институт;
 • (доп. 11.02.2008 г.) по искания за издаване на дубликат на документ за осигурителен стаж по т. 15, б. “б”, когато искането е за нуждите на социалното подпомагане или за други социални услуги;
 • (доп. 18.01.2012 г.) по писмени искания от съдебни изпълнители за представяне на сведения по дела за издръжка, когато това изрично е посочено в искането;
 • (доп. 4.05.2017 г.) по искания за издаване на удостоверения за размера на получаваната пенсия от лица с доход до размера на линията на бедност, когато те са необходими във връзка с подаване на молба за правна помощ по Закона за правната помощ.

Тарифата се издава на основание чл. 37, ал. 5, т. 1 и т. 9, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 5 - 8 от Кодекса за социално осигуряване и в изпълнение на Решение на Надзорния съвет на НОИ № 1.3 от 16. 02. 2006 г. и влиза в сила от 01.01.2007 г., измененията и допълненията със заповед № 48/11.02.2008 г. влизат в сила от 11.02.2008 г., допълненията със заповед № 271/29.05.2008 г. влизат в сила от 1.06.2008 г., измененията със заповед № 394/21.06.2011 г. влизат в сила от 1.07.2011 г., допълнението със заповед № 42/18.01.2012 г. влиза в сила от 18.01.2012 г., допълненията със заповед № 873/03.10.2012 г. влизат в сила от 03.10.2012 г., допълнението със заповед № 1016-40-429/4.05.2017 г. влиза в сила от 4.05.2017 г.