Във връзка с изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст,  са публикувани утвърдените със Заповед № 1016-40-732/05.08.2022 г. на Управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“ и измененото Приложение №1 „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 01.08.2022 г. Променят се структурите на данните от Приложения №10 и №11 и част от номенклатурите.  Публикувани са и изменени XML-схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения  №10 и №11 и приложение за тест на данни с новите схеми без КЕП. До 14.09.2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни по старите образци на удостоверения, приложения №10 и 11. От 15 до 18.09.2022 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането напрограмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни. След 18.09.2022 г. ще се приемат данни само по новите образци Приложения № 10 и 11 към НПОПДОО. С тях ще се подават данни, отнасящи се за всички периоди – до или от 1 август 2022 г., както и за корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения.

 

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО, в сила от 08.2022 г.

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 08.2022 г.

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“, в сила от 08.2022 г. с обозначени промени.

Приложение №1 – XML схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 от НПОПДОО, в сила от 08.2022 г.

Проверка на предварително подготвен файл с данни – без КЕП от 08.2022