I. Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

На основание отмяната на чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.07.2015 г. е отменено издаването на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 45 от 05.03.2015 г. за изменение и допълнение на наредбата, самоосигуряващите се лица могат да поискат издаването и заверяването на осигурителни книжки, в случаите когато осигуряването им е започнало преди 1 юли 2015 г.

Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица, започнали осигуряване преди 01.07.2015 г. Няма пречка тези лица да поискат издаване на осигурителни книжки и след тази дата.

Има възможност самоосигуряващите се лица да подадат заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път.

Осигурителните книжки се заверяват за периоди на осигуряване до 31.12.2015 г. Книжките са документът, с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си за периоди до 31.12.2015 г. След тази дата осигурителен стаж и доход на самоосигуряващите се лица се зачита въз основа на данните налични в информационната система на НОИ.

Самоосигуряващи се лица са:

  • лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането, тези които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, лицата, регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност;
  • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (в сила от 01.01.2019 г.).;
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;

На лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се издават и заверяват осигурителни книжки.

1. Издаване на осигурителни книжки

Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което провеждат осигуряването си. Самоосигуряващите се сами трябва да се обърнат към териториалното поделение на НОИ за издаване на осигурителна книжка, като за целта е необходимо да представят:

  • документ за самоличност
  • искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице - образец ОК-1. Искането е по образец и се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института.

За всяко самоосигуряващо се лице се извършва проверка за декларираната от него дата на започването на дейността в съответната дирекция на НАП. Когато датата на започване на дейността не е декларирана в НАП, осигурителна книжка не се издава.

2. Заверяване на осигурителни книжки

Заверяването на книжките се извършва по постоянен адрес или адрес на регистрация на търговското дружество, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоосигуряващия се.

Самоосигуряващите се сами попълват страниците на осигурителните си книжки.

За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката - лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, за които са внесени осигурителни вноски. Вписва се избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителните вноски, както и размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващия се – за фонд “Пенсии” или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”.

Съгласно промяната, в сила от 01.01.2017 г., в изречение трето от § 1, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО, самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО.

В сила от 01.01.2017 г. за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО, т. е. да са внесени осигурителните вноски върху авансовия месечен осигурителен доход, определен между минималния и максималния месечен размер на дохода, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и деклариран с подаването на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.

Например: Самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност и се е осигурявало авансово през 2014 г. върху 1 000 лв., като е декларирало това и в декларация обр. № 1 Данни за осигуреното лице".

Предвид новата разпоредба на чл. 9, ал. 1, т. 4 от КCO, в случай, че в информационната система на НОИ няма данни за определен окончателен размер на осигурителния доход за 2014 г., но са внесени авансовите осигурителни вноски за цялата година, за осигурителен стаж ще се зачетат всички месеци на 2014 г. Ако авансовите осигурителни вноски са внесени само за периода от 01.01.2014 г. до 31.10.2014 г., за осигурителен стаж ще се зачетат само тези месеци. Доходът, който следва да се завери в осигурителната книжка е авансовия, върху който са внесени осигурителните вноски. Ако вноските са внесени за цялата година, за цялата година се заверява осигурителния доход, ако са внесени за 10-те месеца (от 01.01.2014 г. до 31.10.2014 г.), за 10-те месеца се записва осигурителния доход в осигурителната книжка.

В случай, че в информационната система на НОИ има данни за подадена Таблица 1 към годишната данъчна декларация и определен окончателен размер на месечния осигурителен доход за 2014 г. по-висок от авансовия месечен осигурителен доход (1000 лв.) но окончателните осигурителни вноски не са внесени, не се изчаква внасянето им, осигурителната книжка се заверява върху авансовия осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. Когато се внесат окончателните осигурителни вноски и при поискване от лицето осигурителната книжка се презаверява.

В случай, че в информационната система на НОИ има данни за подадена Таблица 1 към годишната данъчна декларация и определен окончателен месечен размер на осигурителния доход за 2014 г, който е по-нисък от месечния авансов осигурителен доход (1000 лв.) внесен от лицето, за осигурителен стаж на самоосигуряващото се лице се зачита периодът от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. (12 месеца), като дохода, който следва да бъде заверен в осигурителната книжка e окончателния, определен в Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация за 2014 г., но не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващото се лице, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Когато самоосигуряващото се лице е внесло авансови осигурителни вноски върху осигурителен доход, по-малък от определения за него минимален осигурителен доход, осигурителен стаж и доход не се заверяват в осигурителната книжка, тьй като лицето не се счита за осигурено.

Когато самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност и се е осигурявало авансово през 2016 г. върху 1 000 лв., като е декларирало това и в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, правилно е попълнило Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация (определен окончателен месечен осигурителен доход 1200 лв.), но липсват авансови осигурителни вноски за част от месеците в периода и/или окончателната осигурителна вноска не е в дължимия размер, доходът, който следва да бъде заверен в осигурителната книжка е авансовия, за месеците за които има внесени авансови осигурителни вноски. Лицето се уведомява, че няма да му бъде зачетен осигурителен стаж и доход за липсващите периоди в осигурителната книжка.

В осигурителната книжка самоосигуряващите се лица попълват помесечно авансовия/окончателния размер на осигурителния си доход за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход, попълнен в книжката, трябва да съответства на този, вписан в Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която се попълва при подаването на годишната данъчна декларация. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което самоосигуряващите се, осигурени за общо заболяване и майчинство, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете или осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването.

Проверките за наличието на необходимите условия за заверяването на осигурителните книжки се извършват в информационната система на НОИ. Данните за внесените авансови осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, окончателния размер на осигурителния доход и внесените окончателни осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО се получават служебно в НОИ от Национална агенция за приходите.

В сила от 01.01.2016 г., при деклариран по-висок осигурителен доход в справката към годишната данъчна декларация от авансовия доход, върху който са внасяни авансовите осигурителни вноски през годината, върху разликата лицето дължи довнасяне на вноски в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд, в срока за подаване на данъчната декларация (чл. 6, ал. 9 от КСО).

На основание чл. 41, ал. 1, изречение второ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето след 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да установяват осигурителен стаж и осигурителен доход и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.

За времето след 1 януари 2016 г. самоосигуряващите се лица установяват осигурителен стаж и осигурителен доход само въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ (чл. 41, ал. 1, изр. трето от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).

На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от КСО, осигурените лица могат да подават жалби пред ръководителя на ТП на НОИ срещу отказ за заверяване на осигурителна книжка. Жалбите могат да се подават независимо от това дали има, или не писмен отказ за заверяването на осигурителната книжка.

II. Издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

На основание отмяната на чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.07.2015 г. е отменено издаването на осигурителни книжки на работниците или служителите, наетите по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 45 от 05.03.2015 г. за изменение и допълнение на наредбата, работниците или служителите, наетите по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица могат да поискат издаването и заверяването на осигурителни книжки, когато осигуряването е започнало преди 1 юли 2015 г.

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица преди 01.07.2015 г. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, размерите на осигурителните вноски, данни за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете или осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Осигурителните книжки, се заверяват за периоди до 31.12.2015 г. Няма пречка на лицата, на които осигуряването е започнало преди 1 юли 2015 г. да се издават осигурителни книжки и след тази дата.

1. Издаване на осигурителни книжки:

За издаване на осигурителна книжка на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, се подава искане за издаване на осигурителна книжка образец ОК-3. Има възможност да се подаде заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ и по електронен път. Искането се попълва и подава от работодателя в съответното ТП на НОИ по постоянния му адрес, ако той е физическо лице, или по адрес на управление на работодателя, който не е юридическо лице. Искането за издаване на осигурителна книжка се подписва от работодателя. Издаването на осигурителни книжки на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, задължително се извършва след проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Образецът на искане за издаване на осигурителна книжка ОК-3 може да бъде получен в териториалните поделения на НОИ или да бъде изтеглен от интернет-страницата на НОИ на адрес: www.nssi.bg.

2. Заверяване на осигурителни книжки:

Осигурителните книжки се заверяват от ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице – работодател, или по адрес на управление на осигурителя, който не е юридическо лице към момента на поискване на заверяването, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Книжките за заверяване се представят от осигурителите. Заверяването на осигурителните книжки се извършва при прекратяване на трудовия договор или по искане на осигуреното лице.

Осигурителите попълват всички необходими данни в осигурителната книжка, свързани с осигурителния стаж и доход на осигуреното лице. За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката – лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж. Вписва се размерът на осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски. Попълват се получени суми за социални разходи, изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи, ако осигурените лица са получили такива суми. Отбелязва се и размерът на осигурителната вноска в процент общо за сметка на осигурителя и осигуреното лице.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което работещите по трудови договори, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете или осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

Заверяването на осигурителните книжки се извършва след като осигурителите представят документи, с които удостоверяват размера на трудовото възнаграждение, върху което се дължат вноските за държавното обществено осигуряване за наетите по трудово правоотношение лица. Извършва се и проверка на данните, подадени за осигурените лица с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”. Когато осигурителите не са подали декларации или са допуснали грешки при попълването, те следва да ги отстранят.

Заверената за периоди до 31.12.2015 г. осигурителна книжка се представя от осигурените лица за отпускане на пенсиите по реда на Кодекса за социално осигуряване.

След тази дата осигурителен стаж и доход на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице се зачита въз основа на данните налични в информационната система на НОИ.

На основание чл. 19 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на работещи в международни органи или организации, изпратените на работа в чужбина от български посредник, съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат и съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Осигуряването за тези лица е задължително за целия период, от датата на възникване или възобновяване на осигуряването до датата на неговото прекъсване или прекратяване.

III. Издаване и заверяване на осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (за времето до 01.01.2011 г.), работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник.

Лицата, работещи в международни органи или организации, със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБ на ДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Лицата декларират пред съответния държавен орган започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена. Вноските могат да бъдат внесени и авансово.

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, ако писмено декларират пред посредника желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез посредника, който внася вноските ежемесечно. Лицата декларират датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Издаване и заверяване на осигурителните книжки

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез съответния осигурител - българска държавна организация или изпращащ посредник. За получаване и издаване на осигурителни книжки се попълва и подава Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ, или се изтегля от интернет страницата на института и се попълва от ведомството или посредника. Има възможност да се подаде заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път. Осигурителните книжки се издават от съответните териториални поделения на НОИ, по адрес на седалище на ведомството или на посредника, чрез които се провежда осигуряването.

В осигурителната книжка ведомството или посредника удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. Вписват се дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии” (лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка).

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването. При заверяването се проверяват вписванията, направени от ведомството или посредника за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните, се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

IV. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат.

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Тези лица могат да се осигуряват по българското законодателство само ако не са осигурени на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на командирования служител в дипломатическа служба.

Съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка по време на задграничния им мандат, декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Декларацията е в свободен текст.

Осигуряването възниква от датата, която е посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

1. Издаване на осигурителните книжки

За издаването на осигурителните книжки, съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба попълват Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института. Искането се попълва от изпращащото ведомство и се подписва. Може да се подаде  заявлението за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път.

Осигурителните книжки се издават по искане на ведомството, от съответното териториално поделение на НОИ, по адрес на седалището му.

2. Попълване и заверяване на осигурителните книжки

В осигурителната книжка изпращащото ведомство удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. За периода до 31 декември 2010 г. се вписват дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент, в зависимост от вида на осигуряването – за фонд “Пенсии”, или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” (лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка).

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се посочват периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете (за периоди до 31.12.2010 г.).

В осигурителната книжка за периода след 1 януари 2011 г., изпращащата организация следва да вписва дните, зачетени за осигурителен стаж, минималния осигурителен доход, определен в ЗБДОО за съответната година и размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии”. След тази дата обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка не се попълва, освен в случаите, в които временната неработоспособност е започнала преди 1 януари 2011 г. и продължава без прекъсване и след това.
Заверяването на осигурителните книжки на съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба се извършва по искане на изпращащото ведомство, чрез което се провежда осигуряването им.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването. При заверяването се проверяват вписванията, направени от изпращащото ведомство за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

V. Издаване и заверяване на осигурителните книжки на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.

Съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване. Осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване е върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване - е върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Възникването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО се декларира от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Осигуряването възниква или се възобновява от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца предхождащ този, през който е подадена. Прекъсването/прекратяването на трудовата дейност на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО води до прекъсване/прекратяване на осигуряването на съпрузите на тези лица.

1. Издаване на осигурителните книжки

На съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност се издават осигурителни книжки, в които се заверява осигурителния им стаж и доход. За целта лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО подават формуляр ОК-5 “Искане за издаване на осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО” в съответното ТП на НОИ по постоянен адрес. Искането се получава на място в териториалното поделение или може да се изтегли от интернет-страницата на НОИ. Заявлението за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ може да се подаде и по електронен път.

2. Попълване и заверяване на осигурителните книжки

Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване вписват в осигурителните книжки периодите, през които съпрузите им са подлежали на осигуряване. Осигурителните книжки се заверяват за периодите, за които те са заявили желанието си за осигуряване и са внесли дължимите осигурителни вноски.

При заверяването на осигурителните книжки на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО в съответното териториално поделение на НОИ от инспектор по осигуряването, се извършва проверка за наличие на необходимите условия за това в информационната система на НОИ. Данните за внесените осигурителни вноски се получават служебно в НОИ от Националната агенция за приходите.

I. Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

На основание отмяната на чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.07.2015 г. е отменено издаването на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 45 от 05.03.2015 г. за изменение и допълнение на наредбата, самоосигуряващите се лица могат да поискат издаването и заверяването на осигурителни книжки, в случаите когато осигуряването им е започнало преди 1 юли 2015 г.

Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица, започнали осигуряване преди 01.07.2015 г. Няма пречка тези лица да поискат издаване на осигурителни книжки и след тази дата.

Има възможност самоосигуряващите се лица да подадат заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път.

Осигурителните книжки се заверяват за периоди на осигуряване до 31.12.2015 г. Книжките са документът, с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си за периоди до 31.12.2015 г. След тази дата осигурителен стаж и доход на самоосигуряващите се лица се зачита въз основа на данните налични в информационната система на НОИ.

Самоосигуряващи се лица са:

  • лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането, тези които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, лицата, регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност;
  • лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (в сила от 01.01.2019 г.).;
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;

На лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се издават и заверяват осигурителни книжки.

1. Издаване на осигурителни книжки

Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което провеждат осигуряването си. Самоосигуряващите се сами трябва да се обърнат към териториалното поделение на НОИ за издаване на осигурителна книжка, като за целта е необходимо да представят:

  • документ за самоличност
  • искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице - образец ОК-1. Искането е по образец и се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института.

За всяко самоосигуряващо се лице се извършва проверка за декларираната от него дата на започването на дейността в съответната дирекция на НАП. Когато датата на започване на дейността не е декларирана в НАП, осигурителна книжка не се издава.

2. Заверяване на осигурителни книжки

Заверяването на книжките се извършва по постоянен адрес или адрес на регистрация на търговското дружество, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоосигуряващия се.

Самоосигуряващите се сами попълват страниците на осигурителните си книжки.

За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката - лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, за които са внесени осигурителни вноски. Вписва се избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителните вноски, както и размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващия се – за фонд “Пенсии” или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”.

Съгласно промяната, в сила от 01.01.2017 г., в изречение трето от § 1, ал. 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на КСО, самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО.

В сила от 01.01.2017 г. за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от КСО, т. е. да са внесени осигурителните вноски върху авансовия месечен осигурителен доход, определен между минималния и максималния месечен размер на дохода, съгласно закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и деклариран с подаването на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.

Например: Самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност и се е осигурявало авансово през 2014 г. върху 1 000 лв., като е декларирало това и в декларация обр. № 1 Данни за осигуреното лице".

Предвид новата разпоредба на чл. 9, ал. 1, т. 4 от КCO, в случай, че в информационната система на НОИ няма данни за определен окончателен размер на осигурителния доход за 2014 г., но са внесени авансовите осигурителни вноски за цялата година, за осигурителен стаж ще се зачетат всички месеци на 2014 г. Ако авансовите осигурителни вноски са внесени само за периода от 01.01.2014 г. до 31.10.2014 г., за осигурителен стаж ще се зачетат само тези месеци. Доходът, който следва да се завери в осигурителната книжка е авансовия, върху който са внесени осигурителните вноски. Ако вноските са внесени за цялата година, за цялата година се заверява осигурителния доход, ако са внесени за 10-те месеца (от 01.01.2014 г. до 31.10.2014 г.), за 10-те месеца се записва осигурителния доход в осигурителната книжка.

В случай, че в информационната система на НОИ има данни за подадена Таблица 1 към годишната данъчна декларация и определен окончателен размер на месечния осигурителен доход за 2014 г. по-висок от авансовия месечен осигурителен доход (1000 лв.) но окончателните осигурителни вноски не са внесени, не се изчаква внасянето им, осигурителната книжка се заверява върху авансовия осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски. Когато се внесат окончателните осигурителни вноски и при поискване от лицето осигурителната книжка се презаверява.

В случай, че в информационната система на НОИ има данни за подадена Таблица 1 към годишната данъчна декларация и определен окончателен месечен размер на осигурителния доход за 2014 г, който е по-нисък от месечния авансов осигурителен доход (1000 лв.) внесен от лицето, за осигурителен стаж на самоосигуряващото се лице се зачита периодът от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. (12 месеца), като дохода, който следва да бъде заверен в осигурителната книжка e окончателния, определен в Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация за 2014 г., но не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващото се лице, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Когато самоосигуряващото се лице е внесло авансови осигурителни вноски върху осигурителен доход, по-малък от определения за него минимален осигурителен доход, осигурителен стаж и доход не се заверяват в осигурителната книжка, тьй като лицето не се счита за осигурено.

Когато самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност и се е осигурявало авансово през 2016 г. върху 1 000 лв., като е декларирало това и в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, правилно е попълнило Таблица 1 на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация (определен окончателен месечен осигурителен доход 1200 лв.), но липсват авансови осигурителни вноски за част от месеците в периода и/или окончателната осигурителна вноска не е в дължимия размер, доходът, който следва да бъде заверен в осигурителната книжка е авансовия, за месеците за които има внесени авансови осигурителни вноски. Лицето се уведомява, че няма да му бъде зачетен осигурителен стаж и доход за липсващите периоди в осигурителната книжка.

В осигурителната книжка самоосигуряващите се лица попълват помесечно авансовия/окончателния размер на осигурителния си доход за съответната година. Окончателният размер на месечния осигурителен доход, попълнен в книжката, трябва да съответства на този, вписан в Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която се попълва при подаването на годишната данъчна декларация. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което самоосигуряващите се, осигурени за общо заболяване и майчинство, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете или осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването.

Проверките за наличието на необходимите условия за заверяването на осигурителните книжки се извършват в информационната система на НОИ. Данните за внесените авансови осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, окончателния размер на осигурителния доход и внесените окончателни осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО се получават служебно в НОИ от Национална агенция за приходите.

В сила от 01.01.2016 г., при деклариран по-висок осигурителен доход в справката към годишната данъчна декларация от авансовия доход, върху който са внасяни авансовите осигурителни вноски през годината, върху разликата лицето дължи довнасяне на вноски в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд, в срока за подаване на данъчната декларация (чл. 6, ал. 9 от КСО).

На основание чл. 41, ал. 1, изречение второ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за времето след 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да установяват осигурителен стаж и осигурителен доход и въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ.

За времето след 1 януари 2016 г. самоосигуряващите се лица установяват осигурителен стаж и осигурителен доход само въз основа на данните за внесените дължими осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система/регистрите на НОИ (чл. 41, ал. 1, изр. трето от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).

На основание чл. 117, ал. 1, т. 4 от КСО, осигурените лица могат да подават жалби пред ръководителя на ТП на НОИ срещу отказ за заверяване на осигурителна книжка. Жалбите могат да се подават независимо от това дали има, или не писмен отказ за заверяването на осигурителната книжка.

II. Издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

На основание отмяната на чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 01.07.2015 г. е отменено издаването на осигурителни книжки на работниците или служителите, наетите по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 45 от 05.03.2015 г. за изменение и допълнение на наредбата, работниците или служителите, наетите по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица могат да поискат издаването и заверяването на осигурителни книжки, когато осигуряването е започнало преди 1 юли 2015 г.

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица преди 01.07.2015 г. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, размерите на осигурителните вноски, данни за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете или осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Осигурителните книжки, се заверяват за периоди до 31.12.2015 г. Няма пречка на лицата, на които осигуряването е започнало преди 1 юли 2015 г. да се издават осигурителни книжки и след тази дата.

1. Издаване на осигурителни книжки:

За издаване на осигурителна книжка на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, се подава искане за издаване на осигурителна книжка образец ОК-3. Има възможност да се подаде заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ и по електронен път. Искането се попълва и подава от работодателя в съответното ТП на НОИ по постоянния му адрес, ако той е физическо лице, или по адрес на управление на работодателя, който не е юридическо лице. Искането за издаване на осигурителна книжка се подписва от работодателя. Издаването на осигурителни книжки на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице, задължително се извършва след проверка в регистъра на трудовите договори за подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Образецът на искане за издаване на осигурителна книжка ОК-3 може да бъде получен в териториалните поделения на НОИ или да бъде изтеглен от интернет-страницата на НОИ на адрес: www.nssi.bg.

2. Заверяване на осигурителни книжки:

Осигурителните книжки се заверяват от ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице – работодател, или по адрес на управление на осигурителя, който не е юридическо лице към момента на поискване на заверяването, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Книжките за заверяване се представят от осигурителите. Заверяването на осигурителните книжки се извършва при прекратяване на трудовия договор или по искане на осигуреното лице.

Осигурителите попълват всички необходими данни в осигурителната книжка, свързани с осигурителния стаж и доход на осигуреното лице. За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката – лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж. Вписва се размерът на осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски. Попълват се получени суми за социални разходи, изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи, ако осигурените лица са получили такива суми. Отбелязва се и размерът на осигурителната вноска в процент общо за сметка на осигурителя и осигуреното лице.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което работещите по трудови договори, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете или осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

Заверяването на осигурителните книжки се извършва след като осигурителите представят документи, с които удостоверяват размера на трудовото възнаграждение, върху което се дължат вноските за държавното обществено осигуряване за наетите по трудово правоотношение лица. Извършва се и проверка на данните, подадени за осигурените лица с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”. Когато осигурителите не са подали декларации или са допуснали грешки при попълването, те следва да ги отстранят.

Заверената за периоди до 31.12.2015 г. осигурителна книжка се представя от осигурените лица за отпускане на пенсиите по реда на Кодекса за социално осигуряване.

След тази дата осигурителен стаж и доход на работещите по трудово правоотношение при работодател, който не е едноличен търговец или юридическо лице се зачита въз основа на данните налични в информационната система на НОИ.

На основание чл. 19 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на работещи в международни органи или организации, изпратените на работа в чужбина от български посредник, съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат и съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. Осигуряването за тези лица е задължително за целия период, от датата на възникване или възобновяване на осигуряването до датата на неговото прекъсване или прекратяване.

III. Издаване и заверяване на осигурителни книжки на лицата, участващи в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (за времето до 01.01.2011 г.), работещи в международни органи или организации, и изпратените на работа в чужбина от български посредник.

Лицата, работещи в международни органи или организации, със съгласието на компетентните български държавни органи, могат да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход, определен със ЗБ на ДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез българския държавен орган, който е дал съгласието си за изпращането им на работа в международен орган или организация. Лицата декларират пред съответния държавен орган започването и прекратяването на осигуряването. Осигуряването възниква от датата посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена. Вноските могат да бъдат внесени и авансово.

Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за своя сметка, ако писмено декларират пред посредника желанието да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година. Осигуряването се извършва чрез посредника, който внася вноските ежемесечно. Лицата декларират датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

Издаване и заверяване на осигурителните книжки

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез съответния осигурител - българска държавна организация или изпращащ посредник. За получаване и издаване на осигурителни книжки се попълва и подава Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ, или се изтегля от интернет страницата на института и се попълва от ведомството или посредника. Има възможност да се подаде заявление за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път. Осигурителните книжки се издават от съответните териториални поделения на НОИ, по адрес на седалище на ведомството или на посредника, чрез които се провежда осигуряването.

В осигурителната книжка ведомството или посредника удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. Вписват се дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии” (лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка).

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването. При заверяването се проверяват вписванията, направени от ведомството или посредника за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните, се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

IV. Издаване и заверяване на осигурителна книжка на съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат.

Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Тези лица могат да се осигуряват по българското законодателство само ако не са осигурени на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на командирования служител в дипломатическа служба.

Съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка по време на задграничния им мандат, декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването на осигуряването. Декларацията е в свободен текст.

Осигуряването възниква от датата, която е посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.

1. Издаване на осигурителните книжки

За издаването на осигурителните книжки, съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба попълват Искане за издаване на осигурителна книжка - образец ОК-4. Искането се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института. Искането се попълва от изпращащото ведомство и се подписва. Може да се подаде  заявлението за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ по електронен път.

Осигурителните книжки се издават по искане на ведомството, от съответното териториално поделение на НОИ, по адрес на седалището му.

2. Попълване и заверяване на осигурителните книжки

В осигурителната книжка изпращащото ведомство удостоверява периодите, през които лицата подлежат на осигуряване. За периода до 31 декември 2010 г. се вписват дните, зачетени за осигурителен стаж, размера на избрания осигурителен доход, размера на осигурителната вноска в процент, в зависимост от вида на осигуряването – за фонд “Пенсии”, или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” (лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка).

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се посочват периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете (за периоди до 31.12.2010 г.).

В осигурителната книжка за периода след 1 януари 2011 г., изпращащата организация следва да вписва дните, зачетени за осигурителен стаж, минималния осигурителен доход, определен в ЗБДОО за съответната година и размера на осигурителната вноска в процент за фонд “Пенсии”. След тази дата обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка не се попълва, освен в случаите, в които временната неработоспособност е започнала преди 1 януари 2011 г. и продължава без прекъсване и след това.
Заверяването на осигурителните книжки на съпрузите/съпругите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба се извършва по искане на изпращащото ведомство, чрез което се провежда осигуряването им.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от инспектор по осигуряването. При заверяването се проверяват вписванията, направени от изпращащото ведомство за периода, през който лицата са внасяли осигурителните си вноски за държавното обществено осигуряване, размера на вноските и подаваните данни с декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице. При несъответствие в данните се дават указания за отстраняването им, а при съответствие - осигурителната книжка се заверява.

V. Издаване и заверяване на осигурителните книжки на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.

Съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по чл. 4, ал. 1 и/или чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване. Осигуряването на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване е върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване - е върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Възникването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на осигуряването на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО се декларира от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Осигуряването възниква или се възобновява от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца предхождащ този, през който е подадена. Прекъсването/прекратяването на трудовата дейност на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО води до прекъсване/прекратяване на осигуряването на съпрузите на тези лица.

1. Издаване на осигурителните книжки

На съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност се издават осигурителни книжки, в които се заверява осигурителния им стаж и доход. За целта лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО подават формуляр ОК-5 “Искане за издаване на осигурителна книжка на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО” в съответното ТП на НОИ по постоянен адрес. Искането се получава на място в териториалното поделение или може да се изтегли от интернет-страницата на НОИ. Заявлението за издаване на осигурителна книжка от ТП на НОИ може да се подаде и по електронен път.

2. Попълване и заверяване на осигурителните книжки

Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване вписват в осигурителните книжки периодите, през които съпрузите им са подлежали на осигуряване. Осигурителните книжки се заверяват за периодите, за които те са заявили желанието си за осигуряване и са внесли дължимите осигурителни вноски.

При заверяването на осигурителните книжки на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО в съответното териториално поделение на НОИ от инспектор по осигуряването, се извършва проверка за наличие на необходимите условия за това в информационната система на НОИ. Данните за внесените осигурителни вноски се получават служебно в НОИ от Националната агенция за приходите.