Заявления за извършване на административни услуги, се подават:

При заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ), предоставяни от Националния осигурителен институт, гражданите и организациите се идентифицират чрез средства за електронна идентификация, осигуряващи съответно ниво на осигуреност (в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. за електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги при електронни трансакции за вътрешния пазар), както следва:

  • квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя на ЕАУ - с „високо“ ниво на осигуреност или
  • персонален идентификационен код (ПИК), издаван от НОИ - с „ниско“ ниво на осигуреност.

Подадените на електронна поща (имейл) заявления за предоставяне на административна услуги, жалби, сигнали, предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, трябва да са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.
За подаване на документи чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Министерството на електронното управление, е необходимо заявителят да регистрира свой персонален профил на интернет страницата на министерството.
Консултативни запитвания и такива от общ характер, могат да бъдат изпращани чрез официалната електронна поща на съответното ТП на НОИ и официалната електронна поща на ЦУ на НОИ без да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).