Народно събрание

Mинистерски съвет

Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

Национална агенция за приходите

Национална здравноосигурителна каса

Национален статистически институт

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Агенция по заетостта

Агенция за социално подпомагане

Агенция по обществени поръчки

Комисия за финансов надзор

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Международна асоциация по социално осигуряване (МАСО)

Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда "Подкрепа"

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Българска търговско-промишлена палата

Електронен портал на българското правителство

Информационен бюлетин по труда

Български СОЛВИТ център

Доставчици, които имат разрешение да издават електронен подпис в България

Международни бази данни по социална защита