noi-sgrada

 

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.

Институтът е създаден през 1995 г. със Закона за фонд “Обществено осигуряване” като правоприемник на Главно управление “Социално осигуряване”. НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание на Република България. Висш орган на неговото управление е Надзорният съвет, съставен от представители на държавата и на национално представените работодателски и синдикални организации. Институцията е член на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).

Националният осигурителен институт е юридическо лице, което се състои от Централно управление със седалище в град София и териториални поделения във всеки от 28-те областни центрове на страната.

Управителят на Националния осигурителен институт осъществява оперативното ръководство на НОИ, действа от името на института, организира и ръководи дейността му и го представлява пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина.

Управителят внася за утвърждаване в Надзорния съвет на НОИ:

  • проектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Учителския пенсионен фонд;
  • проектите за отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и отчет за изпълнението на Учителския пенсионен фонд;
  • проекти за нормативни актове по държавното обществено осигуряване;
  • проект за правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
  • проекти на решения за използване на средства от резерва по бюджета на държавното обществено осигуряване;

Управителят упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение.