Телефонни номера и адреси на офисите на НОИ в страната

Централно управление на НОИ

гр. София, 1303,бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

Работно време: 9:00 - 17:30 ч.

Контактен център на НОИ

HandsДостъп за глухи лица

Факс: 02 926 14 40

Централно управление (ЦУ) на НОИ: noi@nssi.bg

Териториални поделения (ТП) на НОИ - ТП НА НОИ

Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП. Специализираните форми за контакт с НОИ по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни включват: