Във връзка с регламентираното в Глава Осма “Предложения и сигнали” на Административнопроцесуалния кодекс и нашите вътрешни правила, Ви уведомяваме за реда за подаване на предложение или сигнал, свързани с:

 • усъвършенстване на организацията и дейността на института;
 • сигнали за злоупотреби с власт, корупция или лошо управление;
 • други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители и служители на НОИ.

Предложенията и сигналите можете да подавате до управителя, подуправителя и главния секретар на Националния осигурителен институт, както и до директорите на териториалните поделения по следните начини:

 • лично или чрез упълномощен представител в деловодствата на централно управление или териториалните поделения;
 • по електронен път:
  а) чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg, подписани с Квалифициран електронен подпис;
  б) на електронните адреси на териториалните поделения, обявени на нашата интернет страница (раздел “Контакти”), подписани с Квалифициран електронен подпис;
  в) чрез специализираните форми за контакт на интернет страницата на НОИ, чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ;

г) чрез Системата за сигурно електронно връчване към Министерство на електронното управление (МЕУ);

 • на хартиен носител, изпратени по пощата или чрез пощенските кутии, намиращи се в териториалните поделения на НОИ.
 • сигнали за корупциясрещу служители на НОИ можете да подадете по посочените по-горе начини, както и на телефон 0700 14 802.

Подадените предложения и сигнали се регистрират в административната информационна система на НОИ, като тяхното движение и обработка е в съответствие с нормативните актове, Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на сроковете в НОИ.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали считаме тези, в които не са посочени:

 1. трите имена;
 2. адрес за кореспонденция на подателя;
 3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 и т. 2, не са подписани.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, приемаме тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди датата на подаването на сигнала.

Имайте предвид, че за извършване на проверка по сигнала, без да се налага да бъде изисквано допълнително уточняване от подателя,  е необходимо в него да се сочат конкретни факти и обстоятелства, имащи отношение към случая.

Проверките по сигнали и предложения на граждани и организации във връзка с борбата с корупцията, за установяването на конфликт на интереси, по реда на Глава шеста от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и други нарушения на служебните задължения от служителите на института се извършват от Инспектората на НОИ.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) – за предложения, и до 1 месец – за сигнали, за което писмено ще Ви уведомим.