Във връзка с регламентите на Глава Осма “Предложения и сигнали” на Административнопроцесуалния кодекс и нашите вътрешни правила, Ви уведомяваме за реда за подаване на предложение или сигнал, свързани с:

 • усъвършенстване на организацията и дейността на института;
 • сигнали за злоупотреби с власт, корупция или лошо управление;
 • други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители и служители на НОИ.

Предложенията и сигналите можете да подавате до управителя, подуправителя и главния секретар на Националния осигурителен институт, както и до директорите на териториалните поделения по следните начини:

 • лично или чрез упълномощен представител в деловодствата на централно управление или териториалните поделения;
 • по електронен път:
  а) чрез официалната електронна поща — noi@nssi.bg;
  б) на електронните адреси на териториалните поделения, обявени на нашата интернет страница (раздел “Контакти”);
  в) чрез Контактните форми на интернет страницата на НОИ
 • на хартиен носител, изпратени по пощата или чрез пощенските кутии, намиращи се в териториалните поделения;
 • Сигнали за корупция срещу служители на НОИ можете да подадете по посочените по-горе начини, както и на телефон 0700 14 802.

Подадените предложения и сигнали се регистрират в административната информационна система на НОИ, като тяхното движение и обработка е в съответствие с нормативните актове, Вътрешните правила организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на сроковете и Вътрешните правила за документооборота и организацията на работата с електронни документи в НОИ.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За анонимни предложения и сигнали считаме тези, в които не са посочени:

 1. трите имена и адрес-за физически лица;
 2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
 3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1-2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, приемаме тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.

Проверките по жалби, сигнали и предложения на граждани и организации във връзка с борбата с корупцията, за установяването на конфликт на интереси по реда на глава шеста от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и други нарушения на служебните задължения от служителите на института се извършват от Инспектората на НОИ.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия и компетенции, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато е необходимо по продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) – при предложение и до 1 месец – при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим.