Чрез интернет страницата на НОИ гражданите (осигурените лица) имат достъп до справки за:

  • наличие или липса на данни в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
  • отпускане и изплащане на обезщетения за болест, майчинство и безработица;
  • изчисляване на прогнозна пенсия и прогнозно обезщетение за майчинство;
  • актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
  • издадени пенсионни разпореждания и други.

 

Справките, съдържащи лични данни, са достъпни след точното въвеждане на ЕГН и 10-значен буквено-цифров персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, в който буквите са главни, на латиница. Издаване на ПИК на НОИ.

 

Гражданите, които разполагат с 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите (НАП) могат да ползват и електронни справки на НОИ, достъпни в рубрика Справки по ЕГН и ПИК на НАП.

 

Част от електронните справки са достъпни и чрез КЕП на физическото лице.

 

Чрез интернет страницата на НОИ работодателите (осигурителите/ самоосигуряващите се) имат достъп до справки за: подадените от тях документи и изплатените от НОИ обезщетения на осигурените от тях лица; изплатени средства по ПМС; данните, подадени от лекарите в Електронен регистър на болничните листове и решения по обжалването им.

Справките са достъпни след въвеждане на ЕИК/код по БУЛСТАТ и идентификационен код на осигурител (ИКО) на НОИ. Издаване на ИКО на НОИ

 

Част от електронните справки са достъпни и чрез КЕП на юридическото лице.

 

При налични ПИК или ИКО и невъзможност за използване на услугите е възможно това да се дължи на други проблеми от настройката на Вашия компютър. Ако желаете, можете да се обърнете към Контактния център на НОИ, избирайки менюто за електронни услуги, където ще Ви окажат съдействие.