Чрез интернет страницата на НОИ гражданите (осигурените лица) имат достъп до справки за:

  • наличие или липса на данни в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
  • отпускане и изплащане на обезщетения за болест, майчинство и безработица;
  • изчисляване на прогнозна пенсия и прогнозно обезщетение за майчинство;
  • актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки;
  • издадени пенсионни разпореждания и други.

 

Справките, съдържащи лични данни, са достъпни след точното въвеждане на ЕГН и 10-значен буквено-цифров персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, в който буквите са главни, на латиница. Издаване на ПИК на НОИ.

 

Гражданите, които разполагат с 12-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите (НАП) могат да ползват и електронни справки на НОИ, достъпни в рубрика Справки по ЕГН и ПИК на НАП.

 

Част от електронните справки са достъпни и чрез КЕП на физическото лице.

 

Чрез интернет страницата на НОИ работодателите (осигурителите/ самоосигуряващите се) имат достъп до справки за: подадените от тях документи и изплатените от НОИ обезщетения на осигурените от тях лица; изплатени средства по ПМС; данните, подадени от лекарите в Електронен регистър на болничните листове и решения по обжалването им.

Справките са достъпни след въвеждане на ЕИК/код по БУЛСТАТ и идентификационен код на осигурител (ИКО) на НОИ. Издаване на ИКО на НОИ

 

Част от електронните справки са достъпни и чрез КЕП на юридическото лице.

 

При налични ПИК или ИКО и невъзможност за използване на услугите е възможно това да се дължи на други проблеми от настройката на Вашия компютър. Ако желаете, можете да се обърнете към Контактния център на НОИ, от където ще Ви окажат съдействие в момента на работа на посочения телефон.