Архив формуляри 2015 г.

Заявление за издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО - за 2015 г.

Приложение № 2 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни. - за 2015 г.

Приложение № 2а - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО

Приложение № 3 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО. - за 2015 г.

Приложение № 4 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО. - за 2015 г.

Приложение № 5 - Заявление - декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - за 2015

Приложение № 6 - Заявление - декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - за 2015 г.

Приложение № 7 - Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО за 2015 г.

Приложение № 8 - Придружително писмо - за 2015 г.

Приложение № 9 - Опис на документите по чл. 3-5 и чл. 14 от наредбата - за 2015 г.

Приложение № 10 - Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление в ТП на НОИ - за 2015 г.

Приложение № 11 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя - за 2015 г.

Приложение № 12 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на паричните обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване - за 2015 г.

Приложение № 13 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО 15 календарни дни. - за 2015 г.

Приложение № 14 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни. - за 2015 г.

Приложение № 14а - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

Приложение № 15 – Декларация от осигурителя / самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение - за 2015 г.

Приложение № 16 - Заявление - декларация за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице - за 2015 г.