обр. УП-1 Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и)

обр. УП-2 Удостоверение за осигурителен доход

обр. УП-3 Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж

обр. УП-4 Декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството

обр. УП-5 Декларация за семейни обстоятелства

обр. УП-6 Удостоверение за направена/и удръжка/и от пенсия/и и добавка/и

обр. УП-7 Удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и

обр. УП-7А Удостоверение за обстоятелството, че лицето не е пенсионер

обр. УП-7Б Удостоверение за обстоятелството, че лицето е пенсионер

обр. УП-8 Удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и

обр. УП-8А Удостоверение за промяна в размера на пенсията/ите

обр. УП-13.1 Удостоверение за зачетен трудов/осигурителен стаж, издадено въз основа на данните за доход по обр.УП-13

обр. УП-16 Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж

обр. УП-18 Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държава

обр. УП-18а Удостоверение за обстоятелството, че лицето не получава пенсия от Република България

обр. УП-19 Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава

обр. УП-20 Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на Националния осигурителен институт

обр. УП-21 Удостоверение за зачетен осигурителен стаж по оригинални удостоверения, съхранявани в пенсионното досие

обр. П-20 Заявление за издаване на удостоверение

обр. УП-23. Заявление за прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване

обр. УП-24. Удостоверение по чл. 168, ал. 4 от КСО за зачетения категориен осигурителен стаж след 01.01.2000 г. (използва се само от ПОК)

обр. УП-28 Заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО

Обр. П-23 Заявление за издаване на удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез посредничеството на НОИ