Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове

Приложение № 2 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 КСО до 410 дни

Приложение № 2а - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 дни

Приложение № 3 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни

Приложение № 4 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни

Приложение № 5 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО

Приложение № 5a - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Приложение № 6 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

Приложение № 7 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО

Приложение № 7а - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО - в сила от 01.08.2022 г.

Приложение № 8 - Заявление-декларация при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО

Приложение № 9 - Удостоверение относно правото на парично обезщетение по болничен лист

Приложение № 10 - Удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице

Приложение № 11 - Удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице

Приложение № 12 - Придружително писмо - отменено

Приложение № 13 - Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице

Приложение № 14 - Справка за приети и върнати документи, представени в НОИ по електронен път

Приложение № 15 - Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327 ал. 2 от КТ 

Приложение № 16 - Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

Приложение № 17 - Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

Приложение № 18 - Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи

Приложение № 19 - Придружително писмо

Приложение № 20 - Заявление-декларация за промяна на "съответното ТП на НОИ"