На телефон - 0700 14 802 се извършват консултации по технически въпроси при използване на електронни услуги и справки, предоставяни на осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица, както следва, но не само:

  • справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
  • справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
  • издаване на ПИК и ИКО;
  • регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;
  • програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията на обжалването им;
  • интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО;
  • други.

ПИК на НОИ може да бъде издаден по електронен път с помощта на мобилното приложение на Евротръст при наличие на мобилен квалифициран електронен подпис, чрез използване на услуга на НОИ: Издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ по електронен път