Какво е ПИК?

ПИК е 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код, издаван от Националния осигурителен институт (НОИ). С него лицата могат чрез рубриката “Е-услуги и справки” на интернет страницата на института да ползват редица електронни услуги и справки.

Достъпът до е-услугите и справките на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК и ЕГН/ЛНЧ/ЛН. За лицата, които нямат ЕГН/ЛНЧ/ЛН, се въвежда служебен номер, издаден от НОИ или от Националната агенция за приходите (НАП).

Колко време отнема издаването на ПИК?

При издаване „на място“ - в териториалните поделения на НОИ и всички регионални офиси, ПИК се издава на момента. Активирането му става в рамките на деня на неговото издаване. Услугата е безплатна.

Когато издаването на ПИК е заявено по електронен път – през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), удостоверението се връчва на лицето чрез  ССЕВ до 2 работни дни.

Когато издаването на ПИК е чрез онлайн услуга на НОИ, кодът се издава и активира на момента.

Как да получа своя ПИК на място?

Получаването на ПИК лично във всяко териториално поделение на НОИ става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление.

Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.

Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват. Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.

Как да подам искане за издаване на ПИК през системата за сигурно електронно връчване

Националният осигурителен институт предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път, за лицата, които притежават КЕП.

Услугата достъпна за потребителите на онлайн услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към Министерството на електронно управление. Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече за услугата през ССЕВ ще намерите тук: Други администрации, създадени със закон (egov.bg)

Как се издава ПИК чрез облачен електронен подпис на Евротръст

Лицата, които не разполагат с КЕП, могат да се възползват от възможността за издаване на облачен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа.

За притежателите на облачен електронен подпис на Евротръст НОИ предоставя онлайн услуга за издаване на ПИК. От тази услуга могат да се възползват само потребители, регистрирани в мобилното приложение Evrotrust, с документ за българско гражданство – лична карта или паспорт с вписан ЕГН.

Важно! Документ за временно или постоянно пребиваване с вписан ЛНЧ/ЛН не се поддържа!

Може да посетите страницата на Евротръст  за предварително запознаване с услугата на компанията или да се запознаете с обучителната инструкция при идентификация ТУК. Може да разгледате и актуалните видео материали към тази инструкция:

Evrotrust Registration (English version)

Преди да пристъпите към работа с приложението на НОИ, може да се запознаете с Ръководството за използване на услугата ТУК.

Трябва предварително да изтеглите приложението Evrotrust от Google Play Store (за телефони с Android) или App Store (за телефони с iOS) и да го инсталирате на Вашия смартфон или да следвате стъпките в приложението на НОИ.

Издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ по електронен път

Каква информация ми дава ПИК?

Чрез ПИК получавате защитен достъп до електронните услуги и справки на НОИ.

На интернет страницата на НОИ можете да следите осигурителния си статус и да правите справки за подадените за Вас данни за дни в осигуряване и осигурителен доход от работодателите Ви за времето от 1997 г. до момента.

Лицата, които са в отпуск поради временна неработоспособност, в отпуск поради бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или за осиновяване на дете до 5-годишна възраст, имат възможност да проследят дали са постъпили данните от издадените болнични листове и представените документи за изплащането на паричните обезщетения от НОИ.

ПИК дава възможност да следите и проверявате дали Ви е отпуснато паричното обезщетение и дали същото е изплатено.

Лицата, на които предстои излизането в отпуск по майчинство, могат да изчислят прогнозен размер на паричното си обезщетение за бременност и раждане.

Безработните лица могат да правят справки за регистрираните заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица и за вече изплатени обезщетения.

Ако Ви предстои пенсиониране, можете да проверите натрупания осигурителен стаж и осигурителен доход, а също така да изчислите прогнозния размер на пенсията си.

Пенсионерите могат да се информират за издадените им разпореждания.

С осигуряването на достъп до административните услуги на Националния осигурителен институт, ПИК дава възможност за подаване на съответните заявления без да се налага посещение на офисите на института.

Кои онлайн справки на НОИ мога да използвам с ПИК?
 • Изчисляване на прогнозна пенсия;
 • Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;
 • Справка за статус на социално осигуряване;
 • Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;
 • Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;
 • Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;
 • Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;
 • Справка по ЕГН за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;
 • Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;
 • Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;
 • Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица;
 • Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК;
 • Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК.
Какви други услуги на НОИ са достъпни с ПИК?

С ПИК можете по електронен път да подадете заявление за извършване на редица административни услуги, както и да зададете актуален въпрос или да подадете сигнал или жалба чрез контактните форми. Достъпът до тях е безплатен чрез подрубриката „Административни услуги“ в рубрика “Е-услуги и справки” на интернет страницата на институцията.

Стъпките за ползването на административните услуги са следните: Първо избирате исканата от Вас група услуги, конкретната услуга от групата, запознавате се с описанието на услугата и пристъпвате към заявяване. При попълването на заявленията избирате съответното териториално поделение на НОИ, Централно управление на НОИ или дирекция „Европейски регламенти и международни договори“, където искате да насочите услугата. За въпроси, сигнали и жалби към НОИ или подаване по електронен път на заявления за административни услуги, за които не сте  открили конкретна форма в останалите групи, се избира „Форма за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни“. 

Какви са предимствата от използването на ПИК?
 • Спестяване на време;
 • Бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на НОИ;
 • Ефективно ползване на осигурителни права;
 • Актуална информация за етапа на административното производство по подадено заявление;
 • Гарантирана защита на личните данни;
 • Постоянна връзка с информационната система на НОИ 24 часа в денонощието;
 • Чрез ПИК имате достъп до Системата за сигурно електронно връчване към Министерството на електронното управление;
 • Контакт с НОИ от дистанция.