Коя държава е компетентна да преценява правото на парично обезщетение за болест и майчинство?

Компетентна държава да отпусне парично обезщетение за болест и майчинство е държавата, в която съответното лице е осигурено за болест и/или майчинство към момента, в който е неработоспособно.

Удостоверяване на болест/майчинство за лице осигурено в България, при възникване на осигурителното събитие в друга държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария

Установяването в друга държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария на болест, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава.

В тези случаи болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза, не се издава.

Удостоверенията за неработоспособност, издадени в друга държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, се представят от осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и от дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, от собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, на хартиен носител в съответното ТП на НОИ, а когато лицата нямат постоянен адрес в Република България - в ТП на НОИ - София-град.

Удостоверенията, заедно с удостоверение по образец съгласно приложение № 9, в което не се попълва номер на болничен лист, се представят на хартиен носител. Документите се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 19, подписано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписано от лицето. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.

В случаите, когато институцията на съответната държава откаже да издаде удостоверения за неработоспособност, се прилага общият ред на Наредбата за медицинската експертиза т.е. издава се български болничен лист.

Установяването на болест, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, в държава, извън държавите членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария или в държава, с която не се прилага международен договор, по който Република България е страна, се извършва по реда, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза.

Удостоверяване на осигурителни периоди за лице осигурено в България от държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, при преценка правото на парично обезщетение за болест и майчинство.

При преценка на правото на парично обезщетение за болест и майчинство в България, се взимат предвид осигурителните периоди, потвърдени от държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, ако са удостоверени със структуриран електронен документ S041.

Структуриран електронен документ S041, се изисква по служебен път от НОИ, само при кандидатстване за преценка правото на обезщетение за болест/майчинство и деклариране и наличие на доказателства/документи, удостоверяващи осигурителни периоди в държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария.

Структуриран електронен документ S041 не се изисква от НОИ извън производството по преценка на правото на обезщетение за болест/майчинство.

В случай, че структуриран електронен документ S041 е необходим за ползване на здравноосигурителни права в България и/или за удостоверяване на периоди на здравно осигуряване в държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, искането за издаването му следва да се отправи към Националната здравноосигурителна каса и/или нейните регионални звена.

Удостоверяване на болест/майчинство за лице осигурено в друга в държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, при възникване на осигурителното събитие в България.

За удостоверяване на временна неработоспособност на лица, по отношение на които се прилага законодателството на друга държава, се издава български болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза.

Болничният лист, се връчва на лицето за представяне пред осигурителната институция и/или работодателя в държавата, където лицето е осигурено.

От 1 май 2010 г. НОИ не издава формуляр Е115, като от тази дата няма основания и за издаването на формуляр Е116 от органите на медицинската експертиза в България. В случай, че формуляр Е116 е издаден вместо български болничен лист, лицето следва да се обърне към органите на медицинската експертиза за издаването на български болничен  лист.

Удостоверяване на български осигурителен стаж за лице осигурено в друга държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, при кандидатстване за преценка правото на обезщетение за болест и майчинство в съответната държава.

Български осигурителен стаж за лице осигурено в друга държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария, при кандидатстване за преценка правото  на обезщетение за болест и майчинство в тази държава, се удостоверява със структуриран електронен документ S041, само по служебен път и единствено след получен от чуждата осигурителна институция структуриран електронен документ S040.

От 1 май 2010 г. НОИ не издава на лицата формуляр Е104.

Изплащане на парично обезщетение за болест и майчинство в друга в друга държава членка на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария

Паричните обезщетения се изплащат в друга държава при условията и по реда в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в съответната държава.

В случай, че лицето е избрало да получава паричното си обезщетение по банкова сметка в друга държава, изплащането се извършва чрез преводи в евро, като банковите преводни разноски са споделени между наредителя и получателя.

Парични обезщетения за болест и майчинство по международните договори за социално осигуряване и социална сигурност

В двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност с държавите, извън ЕС се съдържат разпоредби, които позволяват сумиране на осигурителни периоди от тези държави, при преценка на правото на обезщетения за болест  и майчинство.

Документи, във връзка с преценка правото на парични обезщетения за болест и майчинство по Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009