Добавка към пенсиите, която не се отпуска по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а се получават въз основа на други закони и нормативни актове е:

Добавка на репресирани лица (по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица /ЗПГРРЛ/).

Размерът на добавката се определя в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за предходната година, в зависимост от вида на репресията по чл. 1 от ЗПГРРЛ и продължителността ѝ.

Добавката на репресираните лица, изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.

Форма за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни Подаване на заявление за отпускане на пенсия и/или добавка обр. УП-1 – Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) Заявление свободен текст