Добавка към пенсията, която не се отпуска по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а се получават въз основа на други закони и нормативни актове е:

Добавка по Указ 1611 от 1985 г.

Получава се от лицата, пострадали в Отечествената война, с трета група инвалидност (от 50 до 71 на сто трайно намалена работоспособност), които имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на тази добавка имат и получаващите наследствена пенсия за загинали в Отечествената война. Размерът на добавката е 20 на сто от социалната пенсия за старост.

Добавката по Указ 1611 от 1985 г., изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.