Добавка, която може да бъде изплащана към пенсиите, отпуснати по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е:

Добавката от Учителския пенсионен фонд (по чл. 69в, ал.3 от КСО).

На учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ на ДОО и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия.

Добавката от Учителския пенсионен фонд, изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.