Добавка, която може да бъде изплащана към пенсиите, отпуснати по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е:

Добавка за чужда помощ (по чл. 103 от КСО).

Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

Добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.