Добавка към пенсията, която не се отпуска по част I от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а се получава въз основа на други закони и нормативни актове е Добавка към пенсиите на лица, пенсионирани по условията на ПМС 40 от 1968 г. (чл. 46, ал. 4 от отменения Закон за пенсиите).

Тя се следва на лица, на които е отпусната пенсия или отговарят на условията за пенсиониране по това постановление. Размерът на добавката е 90 на сто от социалната пенсия.

От 01.01.2000 г. не се отпускат такива добавки, но отпуснатите до 31.12.1999 г. включително продължават да се получават на основание § 8 от ПЗР на КСО.

Добавката на пенсионираните по условията на ПМС 40 от 1968 г., изплащана към пенсиите отпуснати по част I от КСО, се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.