Друг начин, по който може да се изплаща пенсията, е по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банковата сметка – IBAN, водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка (БНБ), или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страна, с които НОИ има сключен договор за изплащане на пенсиите на желаещите лица.

При първоначалното отпускане на пенсията това обстоятелство се вписва на съответното място в заявлението за отпускането й, а след това – със заявление по образец до териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) - платец на пенсията. Заявлението може да бъде подадено чрез банка/ДПУ или клонът на ДПУ при разкриване на сметката, или може да бъде изпратено по електронен път по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Преди обаче да посети ТП на НОИ, лицето трябва да има разкрита лична платежна сметка. В този случай е много важно да се знае, че сметката трябва да е лична. Освен че трябва да бъде лична, сметката, по която ще се превежда пенсията може да бъде само спестовна безсрочна или разплащателна. Пенсията може да бъде изплащана и чрез дебитна карта, която представлява вид разплащателна сметка. Задължително условие е към заявлението да се приложи копие на документ от банката/ДПУ или клонът на ДПУ, в който е вписан IBAN на сметката. Когато заявлението е прието в ДПУ или клонът на ДПУ, ако има договореност между банката/ДПУ или клонът на ДПУ и НОИ за обмен на подобна информация, не се прилага копие на документ с номера на платежната сметка, а банката/ДПУ или клонът на ДПУ потвърждава в заявлението номера на сметката на титуляря.

Сметката може да бъде разкрита в избрана от пенсионера банка/ДПУ, лицензиран от БНБ, или клонът на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната.

Важно е да се знае, че заявленията за превеждане на пенсия по лична платежна сметка, получени в ТП на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.

Когато пенсионерът реши да закрие сметката си в дадена банка/ДПУ или клонът на ДПУ, е желателно незабавно да уведоми ТП на НОИ за това обстоятелство. Тъй като пенсиите се превеждат месец за месец, ако в ТП на НОИ няма информация, че сметката е закрита, преводът отново ще бъде извършен по нея.

НОИ има постигната договореност за електронен обмен на данни за изплащаните пенсии по българското законодателство на желаещите лица по лични сметки - разплащателни или безсрочни спестовни левови, със следните ДПУ:

 • „ПЕЙНЕТИКС“ АД;
 • „АЙКАРТ“ АД
 • „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;
 • „БАНКА ДСК“ ЕАД;
 • „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД;
 • „ИНВЕСТБАНК“ АД;
 • „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД;
 • „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД;
 • „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД;
 • „ПРО КРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД;
 • „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД;
 • „КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (KBC);
 • „ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ“;
 • „ТЕКСИМ БАНК“ АД;
 • „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД;
 • „ТОКУДА БАНК“ АД;
 • „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД;
 • „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД;
 • „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД;
 • „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;
 • "ИЗИПЕЙ" АД;
 • "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС" АД;
 • „МАЙФИН“ ЕАД.

НОИ има постигната договореност за електронен обмен на данни за приети по реда на чл. 67, ал. 1 от НПОС заявления със следните ДПУ:

 • „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
 • „ПЕЙНЕТИКС“ АД;
 • „АЙКАРТ“ АД
 • „БАНКА ДСК“ ЕАД;
 • „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД;
 • „КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (KBC);
 • „ТЕКСИМ БАНК“ АД;
 • „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД;
 • „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;
 • „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД;
 • "ИНВЕСТБАНК“ АД;
 • „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД;
 • "ИЗИПЕЙ" АД;
 • "ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС" АД;
 • "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД;
 • „МАЙФИН“ ЕАД.