Пенсията, както и всички добавки, които се получават заедно с нея, се изплащат чрез пощенската станция по електронен изплащателен картон на постоянния или настоящ адрес на пенсионера. За да започне изплащането на пенсията на един от тези адреси, лицето следва да посочи един от тях - постоянен или настоящ адрес. Пенсията не може да се включва в изплащателните документи на посочен друг адрес, различен от постоянния или от настоящия адрес.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции се извършва по график, който се обявява на гражданите.

Неизплатените пенсии в посочения срок от 7-о до 20-о число на месеца, съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,  могат да се изплащат през следващия месец отново в срока за изплащане на пенсиите. Когато няколко поредни месеца не може да се получи пенсията, то има възможност тя да се изплати от пощенската станция като пенсия за минало време, но най-много до 6 месеца, в които се включва и текущият месец.

Ако обаче не се получат тези 6 пенсии, в този случай е необходимо лицето да се обърне към съответното териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), което изплаща неговата пенсия. Ако няма друга причина, поради която пенсията следва да бъде спряна, за да бъде продължено нейното изплащане, е необходимо да се подаде заявление до ТП на НОИ. Тогава пенсията за тези месеци ще бъде изплатена с пенсионен запис.

Пощенската станция изплаща суми от пенсия и по изготвен от ТП на НОИ пенсионен запис. Този начин се използва много често, а именно: при всяко отпускане на пенсия първото плащане винаги се извършва с пенсионен запис; когато има набрана сума от неполучени пенсии за повече от 6 месеца; когато по различни причини е необходимо доплащане към пенсията за няколко месеца, за част от месеца или за текущия месец, ако пенсията е била спряна по нареждане на ТП на НОИ. С пенсионен запис на наследниците се изплащат и неполучени суми за пенсия от починал пенсионер. Пенсионният запис се изготвя от ТП на НОИ по установен ред. След изготвянето му, пенсионният запис се предава за изплащане в пощенската станция.

Създадена е възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция. Пенсионер, упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно и законен представител - родител, настойник, попечител или лица, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето, могат да получат пенсията и добавките към нея от всяка пощенска станция в страната, след предварително заявяване в избраната пощенска станция. За целта всяка пощенска станция води дневник за отразяване на заявките. В случай че не е възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, касиерът информира лицето за възможната дата на изплащане съобразно графика на пощенската станция.

Пенсията може да бъде изплащана в дома на пенсионера по постоянния или настоящия адрес след заявление от лицето до началника на пощенската станция, ако получава пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или има навършена 68-годишна възраст. В тези случаи пенсията и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост може да се изплаща срещу подпис, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество и да представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Пенсията и добавките към нея до двукратния размер на социалната пенсия за старост, на лицата с пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или с навършена 68-годишна възраст може да се изплаща в пощенските станции при посочените горе условия и ред.

При смяна на адреса за получаване на пенсията пенсионерът следва да подаде заявление до ТП на НОИ. Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Заявленията, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.

Когато новият адрес на пенсионера е в района на друго ТП на НОИ, неговото пенсионно досие се изпраща в съответното ТП на НОИ.

Пощенската станция не изплаща пенсията и/или пенсионния запис в следните случаи:

  • когато пенсионерът е починал;
  • има нареждане от териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ);
  • пълномощното е нередовно;
  • когато лицето не представи документ за самоличност;
  • когато единният граждански номер (ЕГН)/личният номер (ЛН)/личният номер на чужденец (ЛНЧ) от документа за самоличност не съвпадат с този в електронния изплащателен картон.

Когато пенсията е прекратена и има неполучени суми за минало време, е необходимо лицето да се обърне към ТП на НОИ, което след извършване на съответната проверка ще изготви и предаде за изплащане на пощенската станция пенсионен запис за дължимите суми.