В случаите, когато пенсията не може да се получи лично, тя може да бъде изплащана на упълномощено от пенсионера лице. Пълномощното следва да е с нотариално заверен подпис. Ако пълномощното е издадено на територията на чужда държава, подписът на упълномощителя е необходимо да се завери от българските дипломатически и консулски представителства. За да получи пенсията, освен пълномощното, упълномощеният трябва да носи своя документ за самоличност. Това са двата документа, без представянето на които пенсията не може да се изплати на друго лице. Когато пълномощното е с нотариална заверка на подписа, копие от него се задържа от пощенската станция, а оригиналът се представя винаги при получаването на суми от пенсия.

Ако пенсията се получава от пощенска станция има и други възможности за нейното изплащане. Когато пенсията за един или няколко месеца лицето не може да  получи лично, тя може да се изплати на упълномощено лице без нотариална заверка на подписа, чрез така нареченото изрично пълномощно. Когато се изготвя такъв вид пълномощно, е необходимо много точно и ясно да бъде вписано какви суми от пенсия да се изплатят на упълномощеното лице – например точно за кой месец или точно кой пенсионен запис. При изплащането на пенсията се изисква документ за самоличност на упълномощения. По такъв вид пълномощно може да се извърши плащане най-много 3 пъти в една календарна година. Всеки път обаче трябва да се представя отделно пълномощно. Задължително условие е в пълномощното пенсионерът да декларира, че не е ползвал това право повече от 3 пъти през календарната година. Тъй като това пълномощно се издава за всяко конкретно плащане, то се задържа в пощенската станция. Изплащане на суми за пенсия на упълномощено лице чрез изрично пълномощно без нотариална заверка на подписа може да се извършва само от пощенската станция, в чиито изплащателни документи е включен пенсионерът.

Когато пенсионерът има законен представител, настойник, попечител или определени лица по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, пенсията се изплаща съответно на законния представител, на настойника, на попечителя или на лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето. Тези лица удостоверяват това свое качество пред съответната пощенска станция с документ за самоличност и удостоверение за раждане на дете, с влязло в сила съдебно решение или с удостоверение, издадено от общината (кметството).

Когато лицето получава пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или има навършена 68-годишна възраст, то пенсията и добавките към нея до двукратния размер на социалната пенсия за старост, могат да бъдат изплатени без пълномощно на съпруг/а, на пълнолетни деца или на родители на пенсионера. При получаване на пенсията, тези лица трябва да представят не само своя документ за самоличност, но и този на пенсионера, както и документи, които доказват семейната или родствена връзка.

Съпругът/съпругата, пълнолетните деца или родителите на пенсионера могат да получат пенсията само от пощенската станция, в чиито изплащателни документи е включен пенсионерът. В такива случаи пенсията може да се изплати както в дома на пенсионера, така и в самата пощенска станция.

Ако пенсията се получава чрез банка/доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка или от клон на ДПУ, изплащането й на други лица се извършва съобразно техни условия, специфични правила и др.

Изискуеми документи:

  1. Лична карта или друг документ за самоличност
  2. Пълномощно с нотариална заверка
  3. Пълномощно без нотариална заверка (до 3 пъти годишно)