Пощенските станции изплащат пенсиите в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят, т.е. пенсиите се изплащат текущо месец за месец. Когато през месеца 7-о и/или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите започва в началото и завършва в края на следващия работен ден.

Сумите от пенсии, преведени с пенсионен запис, се изплащат при поискване в 20-дневен срок от получаването в пощенската станция. Ако пенсионният запис не се изплати на лицето в 20-дневен срок, той се връща от пощенската станция на ТП на НОИ, което го е изготвило. За да бъде отново изпратен неполученият пенсионен запис, е необходимо лицето да уведоми съответното ТП на НОИ.

Когато пенсията се изплаща чрез банка/ДПУ, лицензиран от БНБ, или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната, с които НОИ има сключен договор за изплащане на пенсиите на желаещите лица, преводът на сумите за пенсии се извършва в първите 3 работни дни от започване изплащането на пенсиите в пощенските станции, а именно от 7-о до 9-о число на месеца включително, когато тези дни са работни. Когато те са неработни дни, преводът се извършва на следващия работен ден. Това означава, че сумите по личните платежни сметки на пенсионерите могат да бъдат налични и на 10-о число на месеца, за който се отнасят.

Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това обстоятелство, е важно да се знае, че не винаги пенсията може да се получи от банката/ДПУ или клонът на ДПУ на 7-о число.

Пенсия за минало време, за част от месеца или за текущия месец, се извършва чрез допълнителен превод в банката/ДПУ или клонът на ДПУ в периода от 1-о до 30-о число на месеца.

Когато има неполучени суми от пенсия и добавки, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на пенсионера. В тези случаи се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия и добавки, включително след смъртта на пенсионера, се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-и януари на годината, следваща годината, за която се отнася. Този срок се прилага както по отношение на титуляря на пенсията, така и за неговите наследници.