Условия за придобиване на право

Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии (по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на следните категории лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс:

 1. жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
 2. лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за лица с трайни увреждания - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.
Ред за отпускане на персонални пенсии

Персоналните пенсии на правоимащите лица по т. 1 и т. 2 от горепосочените категории се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите.

Процедурата по изготвяне на предложението за отпускане на персонална пенсия започва със заявление от лицето или законния представител до кметството/общината или общинския съвет по постоянен или настоящ адрес на заявителя за изготвяне на решение за внасяне на предложение в Министерския съвет. Към заявлението се прилагат посочените по-долу документи.

Изисквания и необходими документи

Изисквания:

 • За посочените категории лица е въведено следното изискване – годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. От 01.01.2023 г. месечният размер на линията на бедност за страната е в размер на 504 лв. От 01.01.2024 г. месечният размер на линията на бедност за страната е в размер на 526 лв.

При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособност с определена от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

 Предложението за отпускане на персонална пенсия се изготвя въз основа на следните документи:

 • заявление от лицето или законния представител, адресирано до общинския съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
 • разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия. Когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;
 • решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет;
 • декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход. При определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;
 • декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;
 • за многодетните майки – и документ от общината (кметството), че са родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
 • за лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди (членове на техните семейства) – и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
 • документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години.
Размер на персонална пенсия

Персоналната пенсия се отпуска в размер 90 на сто от размера на социалната пенсия за старост.

от 25.12.2021 г. – 153,00 лв. (90 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 222,30 лв. (90 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 248,98 лв. (90 % от 276,64 лв.)