Условия за придобиване на право на социална пенсия за инвлидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Съвместимост за получаване с друг вид пенсия

Социална пенсия за инвалидност не може да се получава заедно с друг вид пенсия, поради което, отпуснатите с начална дата от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2018 г. включително се спират, а от 1 януари 2019 г. не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава.

Отпуснатите до 31 декември 2014 г. включително, социални пенсии за инвалидност, които се изплащаха без промяна в размера им към друг вид пенсия се прекратяват служебно, считано от 1 януари 2019 г. На същите лица започва да се изплаща сума в размер не по-малък от прекратената пенсия под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане. Лицата, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, но имат определени от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, също имат право да подадат заявление за отпускане на месечна финансова подкрепа пред Агенцията за социално подпомагане.

Размер на социалната пенсия за инвалидност

Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост и е както следва:
• за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто от социалната пенсия за старост, а от 16 септември 2021 г. е в размер 135 на сто от социалната пенсия за старост:

от 1 юли 2021 г. – 178,45 лв. (120 % от 148,71 лв.)
от 16 септември 2021 г. – 200,76 лв. (135 % от 148,71 лв.)
от 25 декември 2021 г. – 229,50 лв. (135 % от 170,00 лв.)
• за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост, а от 16 септември 2021 г. е 125 на сто от социалната пенсия за старост:
от 1 юли 2021 г. – 163,58 лв. (110 % от 148,71 лв.)
от 16 септември 2021 г. – 185,89 лв. (125 % от 148,71 лв.)
от 25 декември 2021 г. – 212,50 лв. (125 % от 170,00 лв.)
От 1 април 2022 г. лицата с право на социална пенсия за инвалидност се разпределят в три категории при следните проценти от социалната пенсия за старост:
1. за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто от социалната пенсия за старост:
от 01.04.2022 г. - 272,00 лв. (160 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 395,20 лв. (160 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 442,62 лв. (160 % от 276,64 лв.)
2. за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто от социалната пенсия за старост:
от 01.04.2022 г. - 238,00 лв. (140 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 345,80 лв. (140 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 387,30 лв. (140 % от 276,64 лв.)
3. за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто от социалната пенсия за старост:
от 01.04.2022 г. - 221,00 лв. (130 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 321,10 лв. (130 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 359,63 лв. (130 % от 276,64 лв.)
Новите размери на социалната пенсия за инвалидност се отнасят както за отпуснатите пенсии с начална дата след 31 март 2022 г., така и за тези, които са отпуснати преди 1 април 2022 г.