Условия за придобиване на право на социална пенсия за инвлидност

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Съвместимост за получаване с друг вид пенсия

Социална пенсия за инвалидност не може да се получава заедно с друг вид пенсия, поради което, отпуснатите с начална дата от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2018 г. включително се спират, а от 1 януари 2019 г. не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава.

Отпуснатите до 31 декември 2014 г. включително, социални пенсии за инвалидност, които се изплащаха без промяна в размера им към друг вид пенсия се прекратяват служебно, считано от 1 януари 2019 г. На същите лица започва да се изплаща сума в размер не по-малък от прекратената пенсия под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане. Лицата, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, но имат определени от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, също имат право да подадат заявление за отпускане на месечна финансова подкрепа пред Агенцията за социално подпомагане.

Размер на социалната пенсия за инвалидност

Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от размера на социалната пенсия за старост.

От 1 април 2022 г. лицата с право на социална пенсия за инвалидност са разпределени в три групи (дотогава – в две), съобразно определения им процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, като размерът на пенсиите от всяка група се определя въз основа на следните проценти от размера на социалната пенсия за старост:
1. за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто от социалната пенсия за старост:
от 01.04.2022 г. - 272,00 лв. (160 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 395,20 лв. (160 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 442,62 лв. (160 % от 276,64 лв.)
от 01.07.2024 г. – 491,31 лв. (160 % от 307,07 лв.)

2. за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто от социалната пенсия за старост:
от 01.04.2022 г. - 238,00 лв. (140 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 345,80 лв. (140 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 387,30 лв. (140 % от 276,64 лв.)
от 01.07.2024 г. – 429,90 лв. (140 % от 307,07 лв.)

3. за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто от социалната пенсия за старост:
от 01.04.2022 г. - 221,00 лв. (130 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 321,10 лв. (130 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 359,63 лв. (130 % от 276,64 лв.)
от 01.07.2024 г. – 399,19 лв. (130 % от 307,07 лв.)