Осъвременяването на пенсиите е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (чл. 100 от КСО). Постановено е, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието „швейцарско правило“. В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване  „индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно.
Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).

Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).
Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. „вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.
От 2017 г. до 31 декември 2019 г., пенсиите не бяха осъвременени по т.н. „швейцарско правило“, тъй като бе предвиден друг ред за увеличението и преизчислението им. Същият е регламентиран с разпоредбите на § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г. за времето до 31 декември 2018 г. и с разпоредбите на § 7б и § 7в от ПЗР на КСО за 2019 г.

През 2020 г. пенсиите, свързани с трудова дейност, бяха осъвременени по „швейцарското правило“, считано от 1 юли 2020 г. с 6,7%., а минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от КСО) се увеличи от същата дата на 250 лв.

От 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от КСО) се увеличи на 300 лв., а максималният размер на пенсията или сбора от пенсиите от същата дата се определи в размер на 1440 лв.

През 2021 г. пенсиите, свързани с трудова дейност, се осъвремениха по „швейцарското правило“, считано от 1 юли 2021 г. с 5 %., като минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от КСО) от 1 януари 2021 г. - 300 лв., не беше променен.

От 25 декември 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от КСО) се увеличи на 370 лв., а максималният размер на пенсията или сбора от пенсиите от същата дата се определи в размер на 1500 лв. Изплащането на дължимите суми за 6-те дни - за времето 25-31 декември 2021 г. се извърши заедно с изплащането на пенсиите през месец януари 2022 г.
Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември на 2021 г., се изплащаше допълнителна сума в размер на 120 лв.

От 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г. към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях се изплаща допълнителна сума в размер на 60 лв., а на пенсионерите, чиито размер на пенсията, заедно с добавките и компенсациите към тях и с допълнителната сума в размер на 60 лв., е по-нисък от определения до 25 декември 2021 г. размер, се изплаща допълнителна сума, представляваща разликата до достигането на този размер.

През 2022 г. пенсиите за трудова дейност не се осъвременяват по реда на чл. 100 от КСО. За тях е предвидено от 1 юли 2022 г. да се увеличат по специален ред (по § 7ж от ПЗР на КСО).

От 1 юли 2022 г. размерът на пенсиите се увеличава с 10 на сто. Това увеличение се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2022 г., без изплащаните към нея добавки. Към получения размер се включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2022 г.). Сборът от увеличения размер, сумите от 60 лв. и ИДР (ако има такава) е определения размер на пенсията от 1 юли 2022 г.

От 1 юли 2023 г. размерът на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2022 г. се увеличава с 12 на сто. Това увеличение се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2023 г., без изплащаните към нея добавки. В получения размер е включена сумата от 60 лева (увеличена с 12 на сто), изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2022 г.), (също увеличена с 12 на сто). Сборът от увеличения размер, сумите от осъвременените 60 лв. и ИДР (ако има такава), са включени в определения размер на пенсията от 1 юли 2023 г.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО е:

  • от 25.12.2021 г. - 370,00 лв.
  • от 01.07.2022 г. - 467,00 лв.
  • от 01.07.2023 г. - 523,04 лв.

Размерът на социалната пенсия за старост е:

  •  от 25.12.2021 г. - 170,00 лв.
  • от 01.07.2022 г. - 247,00 лв.
  • от 01.07.2023 г. - 276,64 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се увеличава и определя, както следва:

  • от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.
  • от 01.07.2022 г. до 30.09 2022 г. – 2000 лв.
  • от 01.10.2022 г. до 31.12.2024 г. – 3400 лв.