Възможности за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност и увеличение на размерите им

Съществуващите възможности за преизчисляване на пенсията за трудова дейност и увеличаване на размера й, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), са следните:

 • Преизчисляване (по реда на чл. 102 от КСО) на трудовите пенсии на работещите пенсионери с допълнително придобития от от тях осигурителен стаж (ОС), съответно - осигурителен стаж и осигурителен доход (ОД), в периодите след пенсионирането.
 • Служебно преизчисляване (по реда на § 7д от ПЗР на КСО), считано от 01.09.2021 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 август 2021 г. включително, с намален индивидуален коефициент.
 • Служебно преизчисляване  (по реда на § 7е от ПЗР на КСО), считано от 25.12.2021 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 24 декември 2021 г. включително, с тежест на осигурителния стаж 1,35 на сто.
 • Служебно преизчисляване (по реда на § 7з от ПЗР на КСО), считано от 01.10.2022 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2021 г. включително, с тежест на осигурителния стаж съобразно началната дата на пенсията и процент равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени.
Преизчисляване с допълнително придобит осигурителен стаж или осигурителен стаж и осигурителен доход

От 1 януари 2021 г., преизчисляването на трудовите пенсии с допълнително придобития от работещия пенсионер осигурителен стаж (ОС), съответно осигурителен стаж и осигурителен доход (ОД), в периодите след пенсионирането му (по реда на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/) е регламентирано по следните два начина:

 

 1. Служебно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития ОС (по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО) - извършва се без да е необходимо подаване на заявление от пенсионерите.

Установено е това да става при следните условия:

 • веднъж годишно от 1 април на съответната година;
 • като се зачита допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември включително на календарната година, предхождаща годината на преизчисляването;
 • стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски;
 • стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

 

За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година. Не се извършва служебното преизчисляване от 1 април с допълнително положения осигурителен стаж, когато пенсионерът е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход. Това се отнася и за лицата подали заявления през 2019 и 2020 г., с които са избрали преизчисляването да се извършва въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход.

При извършено служебно преизчисляване на пенсия по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО, административният акт – Разпореждане се връчва при поискване на лицето.

 

 1. Ежегодно преизчисляване на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития ОД (по реда на чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО) по заявление на пенсионера.

Ежегодното преизчисляване на пенсията с допълнително положения след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход се извършва след подадено заявление от пенсионера в ТП на НОИ, което изплаща пенсията му за трудова дейност. Подадените през 2019 и 2020 г. заявления обр. УП-26.1 за преизчисляване на пенсията с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход не губят своето действие. От 01.01.2021 г. се използва нов формуляр на заявление обр. УП-28, утвърден от управителя на НОИ или заявление в свободен текст. По всички подадени заявления след 01.01.2019 г. за ежегодно преизчисляване с допълнително положения осигурителен стаж и осигурителен доход е установен еднакъв режим при следните условия:

 • веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;
 • като се вземат предвид допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до края на месеца на подаване на заявлението;
 • стажът и доходът се зачитат въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски;
 • стажът и доходът се зачитат въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към датата, от която се извършва преизчисляването;
 • в случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

 

Когато към датата на преизчисляването не са налични данни за допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход за периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, се постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. В този случай подаденото от пенсионера заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му изгубва своето действие и пенсията не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите календарни години, освен ако пенсионерът не подаде отново заявление за ежегодното й преизчисляване.

При отказ за преизчисляване на това основание и ако лицето допълнително придобие осигурителен стаж през следваща календарна година, пенсията ще подлежи на служебно преизчисляване по реда на чл. 102, ал. 1, т. 1 от КСО.

Служебното преизчисляване на една пенсия от 1 април на съответната година въз основа на допълнително придобит осигурителен стаж след пенсиониране не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията, както и за нейното преизчисляване въз основа на допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в същата календарна година. В този случай през следващите календарни години пенсията продължава да се преизчислява веднъж годишно, съгласно заявеното от пенсионера.

Служебно преизчисляване, считано от 01.09.2021 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 август 2021 г. включително, с намален индивидуален коефициент.

Считано от 01.09.2021 г., бяха преизчислени служебно (по реда на § 7д от ПЗР на КСО) личните и наследствените пенсии, отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г. с намален индивидуален коефициент, на лицата, родени след 1959 г. и осигурени в универсален пенсионен фонд, като за намалението се приложиха изменените разпоредби на чл. 70 от КСО, целящи по-малък размер на намалението и съответно – по-висок размер на отпуснатата пенсия.

Създадената възможност за служебно преизчисляване обхвана пенсиите, свързани с трудова дейност, които са отпуснати с начална дата до 31 август 2021 г. включително, с индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) или на отменената ал. 3 на чл. 127 от КСО. От 01.09.2021 г. бяха преизчислени пенсиите на лицата, на които индивидуалният коефициент е определен с намаление както по така наречената „стара методика“, така и по „новата методика“ за определяне на индивидуалния коефициент. Преизчисляването по този ред предвиждаше индивидуалният коефициент да се определи съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се приложиха актуалните разпоредби на чл. 70, ал. 10, т. 1-3, ал. 11 и ал. 19 от КСО, в случай че това е по-благоприятно за пенсионера.

Преизчисляванетона трудовите пенсии от 1 септември 2021 г. се извърши служебно, без да е необходимо подаването на заявление от пенсионерите.

Служебно преизчисляване, считано от 25.12.2021 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 24 декември 2021 г. включително, с тежест на осигурителния стаж 1,35 на сто.

От 25 декември 2021 г. се извърши преизчисляване (по реда на § 7е от ПЗР на КСО) на пенсиите за трудова дейност, което е свързано с увеличаване на тежестта на осигурителния стаж.

Служебното преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата на пенсията до 24 декември 2021 г. включително, се извърши с процент 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Тъй като разпоредбата предвижда, че по-високият процент от 1,35 се прилага само към стажа без превръщане, то останалият осигурителен стаж на пенсионера (разликата между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето и осигурителния стаж, определен без превръщане) остава във формулата с непроменен процент от 1,2, какъвто има и до преизчисляването. С други думи, за осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, след превръщането му към години и месеци стаж от трета категория труд, т.е. само за годините и месеците, които надхвърлят реално отработеното време от лицето, продължи да се прилага  тежест 1,2 на сто.

За пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. включително, беше предвидено преизчисляване по този ред от същата дата със следните коефициенти в зависимост от процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, определени на пенсионера:

 • над 90 на сто – 0,5056;
 • от 71 до 90 на сто – 0,4424;
 • от 50 до 70,99 на сто – 0,3792.

Преизчисляването от 25 декември 2021 г.  на пенсиите за трудова дейност се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането на пенсията до 24 декември 2021 г. включително. Това преизчисляване на пенсиите за трудова дейност се извърши, само в случай че е по-благоприятно за пенсионера.

Служебно преизчисляване, считано от 01.10.2022 г., на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2021 г. включително, с тежест на осигурителния стаж съобразно началната дата на пенсията и процент равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени

Преизчисляването на пенсиите, свързани с трудова дейност, считано от 1 октомври 2022 г. практически ще се реализира на две стъпки:

 1. На първо място се определя размер на пенсията, съгласно предвиденото в новосъздадената разпоредба на кодекса (може да го наречем „базов“ или „условен“), на който се стъпва, за да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм при втората стъпка. Размерът на пенсията се определя по установената пенсионна формула и при съответното прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до различните видове пенсии за трудова дейност.

Този базов размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г.

Размерът на пенсията за целите на преизчисляването се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с индивидуалния коефициент на пенсионера и с броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, които се умножават със съответен процент, определящ тежестта на осигурителния стаж.

Всеки от елементите ще бъде разгледан поотделно, тъй като нормативният текст предвижда някои особености при извършване на преизчисляването от 1 октомври т.г.:

1) Средномесечният осигурителен доход за страната

Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, предхождащи месеца на отпускането ѝ. Това правило ще се спази при предстоящото преизчисляване. Изключение е предвидено за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г., съгласно което при тяхното преизчисляване трябва да се приложи фиксиран доход от 398,17 лева, който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г. Този подход приравнява тази група пенсии на такива, отпуснати през 2008 г.

2) Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж

Тези два елемента участват при преизчисляването през октомври с последните им, актуални стойности, които те имат към 30.09.2022 г. за всеки пенсионер. Това са основните показатели в пенсионната формула, които отчитат индивидуалния принос и осигурителната история на всяко лице, защото продължителността на осигурителния стаж се определя съобразно годините и месеците, през които то е подлежало на осигуряване, а индивидуалният коефициент отразява осигурителния доход, върху който са правени или са били дължими осигурителните вноски за съответното лице. При преизчисляването през октомври т.г. тези два показателя остават непроменени спрямо предходния месец.

3) Тежестта на осигурителния стаж

Относно процента, с който се умножават годините и месеците осигурителен стаж на лицето, новата разпоредба предвижда, че преизчисляването се извършва с такъв процент, какъвто се е прилагал във формулата за определяне на размера на пенсията в годината, в която тя е отпусната – колкото е била тежестта на стажа при отпускането ѝ, такъв процент се използва и при преизчисляването от 1 октомври 2022 г.

За пенсиите, отпуснати преди 01.04.2009 г., всяка година от зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, се умножава по 1 на сто (вкл. за пенсиите, отпуснати по отменения Закон за пенсиите и други отменени закони).За пенсиите, отпуснати между 01.04.2009 г. и 31.12.2016 г., процентът за година зачетен осигурителен стаж е 1,1. От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24.12.2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.

При изчисляването на размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се вземат предвид специално определени в Кодекса за социално осигуряване коефициенти, които са изменяни по размер през годините, паралелно с нарастването на тежестта на осигурителния стаж. Новата разпоредба в кодекса, регламентираща преизчисляването от 1 октомври 2022 г., предвижда, че за целите на преизчисляването на този вид пенсии ще се използват онези стойности на коефициентите, които са били определени в действащото законодателство към датата на отпускане на съответните пенсии. 

 

 1. На второ място, след като бъде определен базовият размер на съответния вид пенсия за трудова дейност за целите на преизчисляването въз основа на посочените параметри, той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от следните два:
 • процента на нарастване на осигурителния доход или
 • процента на нарастване на индекса на потребителските цени

през предходната календарна година.

За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г. включително, размерът се увеличава със съответните проценти за всяка календарна година след 2007. Процентите се определят съгласно официална информация, оповестена публично и на официалните сайтове на Националния осигурителен институт и на Националния статистически институт. За периода от 2008 г. до 2021 г. само през 2010 г. по-висок е инфлационният индекс, а за всички останали години ще се взема предвид процентът на нарастване на осигурителния доход.

На практика посоченият механизъм наподобява механизма на осъвременяване на пенсиите по т. нар. швейцарско правило, но в модифициран вариант.

Ако се направи сравнение с швейцарското правило, въведено през 2006 г., основната разлика е, че при него от 1 юли всяка година се прилага процент, определен като сбор от  50% от индекса на потребителските цени и 50% от нарастването на осигурителния доход през предходната календарна година. При преизчисляването от 1 октомври, за всяка година, следваща годината на отпускане на пенсията се прилага процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година, т. е. взема се само единия от двата процента в пълния му размер. За 2009 г. се дава процентът за 2008 г. , за 2010 г. - за 2009 г. и така до 2022 г. , когато се прилага процентът за 2021 г., за се определи размерът на пенсията, който е за октомври 2022 г. С преизчисляването на пенсиите от 1 октомври целта е всички преизчислявания и осъвременявания, правени назад през годините преди 2022 г., да бъдат  занулени и да се приложи ново правило за осъвременяване с по-високи проценти на увеличение, като то се прилага и за 2010 г., 2011 г., 2012 г., в които нямаше осъвременяване на пенсиите .

 

С цел да не се допусне намаляване на размерите на някои пенсии за трудова дейност от 1 октомври 2022 г. в кодекса изрично е регламентирано, че се извършва съпоставка на размерите на всяка пенсия преди и след преизчисляването ѝ и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя и изплаща в по-високия от тях.

 

Преизчисляването от 1 октомври 2022 г.  се извършва служебно и не е необходимо подаването на заявление от пенсионерите.

На преизчисляване от 1 октомври 2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (такива са социалните пенсии за старост, за инвалидност, персоналните пенсии и др.).

 

Връчване на разпореждане

Разпореждането, с което е извършено служебно преизчисляване на пенсията или е определен нов размер на пенсията, се връчва само при поискване от страна на лицето. За целта то може да подаде Заявление за връчване на разпореждане (обр. УП-27) или да посети приемната на ТП на НОИ, което изплаща пенсията му.