Общи условия за придобиване на право на пенсия за инвалидност (по чл. 71-73 от КСО)

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението за отпускане на пенсия (по чл. 94 от КСО).

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.

Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по общия ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от КСО), се отпускат пожизнено.

Пенсиите за инвалидност се спират (по чл. 95, ал. 1, т. 5 от КСО), когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

Условия за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване (по чл. 74 от КСО)

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението за отпускане на пенсия (по чл. 94 от КСО), както следва:

  1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния стаж;
  2. до 25-годишна възраст – една година, като не по-малко от 4 месеца са действителен осигурителен стаж;
  3. до 30-годишна възраст – 3 години, като не по-малко от 1 година е действителен осигурителен стаж;
  4. над 30-годишна възраст – 5 години, като не по-малко от 1 година и 8 месеца са действителен осигурителен стаж.

Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Определяне на доход и индивидуален коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (по чл. 76 и 77 от КСО)

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната (по чл. 70, ал. 3 от КСО) се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя за отпуснатите с начална дата преди 1 януари 2019 г. по реда на чл. 70, ал. 4-7, ал. 10, т.1-3, ал. 11 и ал. 19 от КСО до датата на пенсионирането, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. - по реда на чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19 от КСО.

Определяне на размер на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (по чл. 75 от КСО)

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 1 процент за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.03.2009 г., по процент 1,1 на сто за пенсии, отпуснати с началната дата от 01.04.2009 г. до 31.12.2016 г., за отпуснатите от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. с 1,126 на сто, за отпуснати от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с 1,169 на сто, за отпуснатите с начална дата от 01.01.2019 г. до 24.12.2021 г. включително с 1,2 на сто, а за отпуснатите след 24.12.2021 г. – с 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж. От 25 декември 2021 г. пенсиите, отпуснати с начална дата до 24.12.2021 г. включително се преизчисляват с 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за оставащите месеци осигурителен стаж.


Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане на лицето, както следва:

• над 90 на сто – 0,9;
• от 71 до 90 на сто – 0,7;
• от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

Отпуснатите до 31 декември 2021 г. пенсии за трудова дейност, са преизчислени от 1 октомври 2022 г. (по реда на § 7з от ПЗР на КСО), на базата на продължителността на осигурителния стаж на лицата, зачетен към 30 септември 2022 г., и с различен процент, образуван в зависимост от началната дата на отпускане на пенсията. За всяка една от съответните календарни години, той е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане от, както следва:

1. над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
2. от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
3. от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст

От 1 юли 2023 г. размерът на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2022 г. се увеличава с 12 на сто. Това увеличение се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2023 г., без изплащаните към нея добавки. В получения размер е включена сумата от 60 лева (увеличена с 12 на сто), изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2022 г.), (също увеличена с 12 на сто). Сборът от увеличения размер, сумите от осъвременените 60 лв. и ИДР (ако има такава) са включени в определения размер на пенсията от 1 юли 2023 г.


При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, отпускани с начална дата след 30 юни 2023 г., след изчисляване на размера им по КСО, се включва и допълнителна сума в размер на 60 лв. (увеличена с 12 на сто). Така полученият размер представлява размер на пенсията, определен считано от началната ѝ дата (на основание § 7ж, ал. 18 от ПЗР на КСО).

От 1 юли 2024 г. размерът на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2023 г. се осъвременява по реда на чл. 100 от КСО, (така нареченото „швейцарско правило“), с 11 на сто.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО е:


от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г. – 370,00 лв.,
от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. – 467,00 лв.,
от 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г. - 523,04 лв.
от 1 юли 2024 г. до 31 декември 2024 г. - 580,57 лв.


Минималните размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, изчислени въз основа на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпуснати по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО), определен със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., са както следва:

от 25.12.2021 г. – 425,50 лв. (115% от 370 лв.);
от 25.12.2021 г. – 388,50 лв. (105% от 370 лв.)
от 25.12.2021 г. – 314,50 лв. (85% от 370 лв.)
от 01.07.2022 г. – 537,05 лв. (115% от 467,00 лв.);
от 01.07.2022 г. – 490,35 лв. (105% от 467,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 396,95 лв. (85% от 467,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 601,50 лв. (115% от 523,04 лв.);
от 01.07.2023 г. – 549,19 лв. (105% от 523,04 лв.)
от 01.07.2023 г. – 444,58 лв. (85% от 523,04 лв.)
от 01.07.2024 г. – 667,66 лв. (115% от 580,57 лв.);
от 01.07.2024 г. – 609,60 лв. (105% от 580,57 лв.)
от 01.07.2024 г. – 493,48 лв. (85% от 580,57 лв.)

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се увеличава и определя в следните размери:


от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.,
от 01.07.2022 г. до 30.09 2022 г. – 2000 лв.
от 01.10.2022 г. до 31.12.2024 г. – 3400 лв.