Общи условия за придобиване на право на пенсия за инвалидност (по чл. 71-73 от КСО)

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението за отпускане на пенсия (по чл. 94 от КСО).

Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.

Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по общия ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1 от КСО), се отпускат пожизнено.

Пенсиите за инвалидност се спират (по чл. 95, ал. 1, т. 5 от КСО), когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

Условия за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (по чл. 78 от КСО)

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Размер на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (по чл. 79 от КСО)

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната (по чл. 70, ал. 3 от КСО) се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен за отпуснатите с начална дата преди 1 януари 2019 г. по реда на чл. 70, ал. 4-7, от КСО до датата на пенсионирането, а за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г. - изчислен по реда на чл. 70, ал. 8 и 9 от КСО до датата на пенсионирането, и по следните коефициенти, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане:
За пенсии, отпуснати с начална дата от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
• над 90 на сто – 0,4242;
• от 71 до 90 на сто – 0,3720;
• от 50 до 70,99 на сто – 0,3189.
За пенсии, отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г. до 24.12.2021 г. включително
• над 90 на сто – 0,4494;
• от 71 до 90 на сто – 0,3932;
• от 50 до 70,99 на сто – 0,3371.
За пенсии, отпуснати с начална дата след 24.12.2021 г.
• над 90 на сто – 0,5056;
• от 71 до 90 на сто – 0,4424;
• от 50 до 70,99 на сто – 0,3792.

Отпуснатите до 31 декември 2021 г. пенсии за трудова дейност, са преизчислени от 1 октомври 2022 г. (по реда на § 7з от ПЗР на КСО), на базата на продължителността на осигурителния стаж на лицата, зачетен към 30 септември 2022 г., и с различен процент, образуван в зависимост от началната дата на отпускане на пенсията. За всяка една от съответните календарни години, той е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

От 1 юли 2023 г. размерът на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2022 г. се увеличава с 12 на сто. Това увеличение се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2023 г., без изплащаните към нея добавки. В получения размер е включена сумата от 60 лева (увеличена с 12 на сто), изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (т.нар. ковид добавка) и сумата по § 7, ал. 1 от ЗБДОО за 2022 г. (т. нар. индивидуална допълнителна разлика – ИДР), ако има такава (отнася се само за пенсии, отпуснати до 25.12.2022 г.), (също увеличена с 12 на сто). Сборът от увеличения размер, сумите от осъвременените 60 лв. и ИДР (ако има такава) са включени в определения размер на пенсията от 1 юли 2023 г.
При пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, отпускани с начална дата след 30 юни 2022 г., след изчисляване на размера им по КСО, се включва и допълнителна сума в размер на 60 лв. Така полученият размер представлява размер на пенсията, определен считано от началната ѝ дата (на основание § 7ж, ал. 18 от ПЗР на КСО).

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане от, както следва:
1. над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
2. от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
3. от 50 до 70,99 на сто – 100 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО е:
от 25 декември 2021 г. до 30 юни 2022 г. - 370,00 лв.,
от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. - 467,00 лв.,
от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. - 523,04 лв.

Минималните размери на пенсията за инвалидност поради общо заболяване, изчислени въз основа на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпуснати по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО), определен със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. са както следва:
от 25.12.2021 г. - 462,50 лв. (125 % от 370 лв.);
от 25.12.2021 г. - 425,50 лв. (115 % от 370 лв.)
от 25.12.2021 г. - 370,00 лв. (100 % от 370 лв.)
от 01.07.2022 г. – 583,75 лв. (125 % от 467,00 лв.);
от 01.07.2022 г. – 537,05 лв. (115 % от 467,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 467,00 лв. (100 % от 467,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 653,80 лв. (125% от 523,04 лв.);
от 01.07.2023 г. - 601,50 лв. (115% от 523,04 лв.)
от 01.07.2023 г. - 523,04 лв. (100% от 523,04 лв.)

от 01.07.2024 г. – 725,71 лв. (125% от 580,57 лв.);
от 01.07.2024 г. - 667,66 лв. (115% от 580,57 лв.);
от 01.07.2024 г. - 580,57 лв. (100% от 580,57 лв.);

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се увеличава и определя в следните размери:
от 25.12.2021 г. до 30.06.2022 г. – 1500 лв.,
от 01.07.2022 г. до 30.09 2022 г. – 2000 лв.
от 01.10.2022 г. до 31.12.2024 г. – 3400 лв.