Условия за придобиване право на пенсия за ОСВ от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации

От 1 януари 2024 г. лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 44 години и 2 месеца.

От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта за тези лица се увеличава с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.

Изискванията за навършена възраст и придобит осигурителен стаж, установени по години са приложени в следната таблица:

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

(чл. 69а от КСО)

година на пенсиониране

възраст (жени и мъже) минимален действителен осигурителен стаж на тези длъжности (жени и мъже)

 

 

 

2024

44 г. 2 м.

25 години

2025

44 г. 4 м.

25 години

2026

44 г. 6 м.

25 години

2027

44 г. 8 м.

25 години

2028

44 г. 10 м.

25 години

2029

45 г.

25 години

Общи правила за придобиването на право на пенсия за ОСВ от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации

Културни организации (по смисъла на чл. 69а от КСО) са организациите, вписани в регистъра, регламентиран в Закона за закрила и развитие на културата (по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК), както и всяка друга структура (на основание § 1, т. 3 от ДР на ЗЗРК), чийто статут на културна организация е удостоверен от Министерството на културата.

За категоризирането на труда на работещите при тези условия на труд осигурителният стаж до 31 декември 1999 г. включително, положен на длъжности "балерини", "балетисти", „балерини солисти“ и „балетисти солисти", се зачита по условията на първа категория труд (по т. 66к от отм. Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране /ПКТП/). При изчисляване на размера на пенсията този осигурителен стаж от първа категория труд се превръща, като 3 години осигурителен стаж се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд. (по чл. 104, ал. 2 от КСО).

От 1 януари 2000 г. до 31 декември 2010 г. осигурителният стаж на длъжност "балерина", "балетист" или "танцьор" в културни организации е от втора категория труд (по чл. 2, т. 42 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране /НКТП/) и се превръща като 4 години се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд. (по чл. 104, ал. 2 от КСО).

От  1 януари 2011 г. трудът на този кръг лица е от трета категория (отменен е чл. 2, т. 42 от НКТП), но от същата дата се създава възможността за ранно пенсиониране при придобити 25 години осигурителен стаж на длъжност "балерина", "балетист" или "танцьор" в културни организации. (създадена е разпоредбата на чл. 69а от КСО).

От 5 август 2011 г. при изчисляване на размер на пенсия за ОСВ осигурителният стаж по чл. 69а се превръща като 4 години се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория (по чл. 104, ал. 9 от КСО). Независимо от превръщането на стажа, за определяне на размер на пенсията, осигурителният стаж, положен на длъжност „балерина", "балетист" или "танцьор“ в културни организации се зачита от трета категория труд.