Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ при специфични условия на труд

Изключение от общия принцип за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст (по чл. 68, ал. 1, 2 от КСО) осигурителният кодекс прави и за следните категории лица:

 • военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и резервистите на активна служба и/или срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
 • държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
 • държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;
 • държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 • държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;
 • следователите и младшите следователите с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г.;
 • държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“;
 • офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“;
 • държавните служители по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”;
 • служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи;
 • служителите на длъжност "водолаз" в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (по чл. 69 от КСО), от 1 януари 2024 г. горецитираните осигурени лица следва да отговарят на изискване за възраст и осигурителен стаж, установен по години в приложената таблица:

година на пенсиониране Жени и мъже - Право по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО Жени и мъже - Право по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО
възраст стаж специален/общ възраст стаж специален

 

 

 

 

15

2024

54 г. и 2 м.

18/27

44 г. и 2 м.

15

2025

54 г. и 4 м.

18/27

44 г. и 4 м.

15

2026

54 г. и 6 м.

18/27

44 г. и 6 м.

15

2027

54 г. и 8 м.

18/27

44 г. и 8 м.

15

2028

54 г. и 10 м.

18/27

44 г. и 10 м.

15

2029

55 г.

18/27

45 г.

15

Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ на военнослужещите

Военнослужещите придобиват право на пенсия при навършена изискуема възраст и осигурителен стаж, както следва:

 • От 1 януари 2024 г. - при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба и/или срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. (по чл. 69, ал. 1 от КСО).
 • От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.
Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ на служителите от МВР, по ЗСРС, по ЗИНЗС, по ЗПС, по ЗПККОНПИ/ЗПК, на държавни служители по охрана на съдебната власт, по ЗСВ и следователите и младши следователите

Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (до 05.10.2023 г. включително) и по чл. 15, ал. 3, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията (от 06.10.2023 г.), държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, а така също и следователите и младши следователите с положен осигурителен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г., придобиват право на пенсия при навършена изискуема възраст и осигурителен стаж, както следва:

 • От 1 януари 2024 г. - при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи за времето до 9 август 2016 г. (по чл. 69, ал. 2 от КСО).
 • От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.
Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ на служителите от ДАНС

Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при изискваща се възраст и осигурителен стаж, както следва:

 • От 1 януари 2024 г. - при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 2 от КСО. (по чл. 69, ал. 3 от КСО).
 • От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.
Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ на служителите от летателния състав, парашутисти, водолази и екипажи на подводни съдове

Лицата, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от КСО, придобиват право на пенсия от 1 януари 2024 г. при навършване на възраст 44 години и 2 месеца и 15 години на тези длъжности. (по чл. 69, ал. 4 от КСО).

 • От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 45-годишна възраст.
Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ на служителите от ДАР

Държавните служители от Държавна агенция "Разузнаване" придобиват право на пенсия от 1 януари 2024 г. при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ЗДАР), на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от КСО. (по чл. 69, ал. 5 от КСО).

От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

При преценка правото на пенсия се отчита, че агенцията е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Националната разузнавателна служба (НРС). (на основание § 2, ал. 1-2 от ПЗР на ЗДАР).

Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ за служителите от НСО.

Офицерите и сержантите от Национална служба по охрана придобиват право на пенсия от 1 януари 2024 г. при навършване на възраст 54 години и 2 месеца при 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите постановени в чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от КСО. (по чл. 69, ал. 5а от КСО).

От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ за служителите от ГД ПБЗН на МВР

Служителите в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия от 01.01.2024 г. при навършване на възраст 54 години и 2 месеца и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени в системата на гражданска защита (по чл. 69, ал. 6 от КСО).

От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

Условия за придобиване на право на пенсия за ОСВ на водолази от ГД ПБЗН на МВР

Служителите на длъжност “водолаз” в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия от 1 януари 2024 г. при навършване на възраст 44 години и 2 месеца и 15 години на длъжност "водолаз" в тази дирекция (по чл. 69, ал. 7 от КСО).

От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 45-годишна възраст.

Общи разпоредби за придобиване на право на пенсия за ОСВ при специфични условия на труд.

Осигурителният стаж за придобиване право на пенсия по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО се зачита при взаимно допълване, а осигурителният стаж по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО може да допълва осигурителния стаж по чл. 69, ал. 1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО.

Право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1-9 от КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по чл. 69, ал. 1-3, 5 и 5а от КСО, лицата, които са били на длъжностите по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО, и служителите, които са извършвали дейностите по чл. 69, ал. 6 от КСО.