Условия за придобиване право на пенсии за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2024 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

(чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО)

година на пенсиониране жени мъже
възраст стаж възраст стаж

 

       

2024

62 г. 2 м.

36 г. 6 м.

64 г. 7 м.

39 г. 6 м.

2025

62 г. 4 м.

36 г. 8 м.

64 г. 8 м.

39 г. 8 м.

2026

62 г. 6 м.

36 г. 10 м.

64 г. 9 м.

39 г. 10 м.

2027

62 г. 8 м.

37 г.

64 г. 10 м.

40 г.

2028

62 г. 10 м.

37 г.

64 г. 11 м.

40 г.

2029

63 г.

37 г.

65 г.

40 г.

2030

63 г. 3 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2031

63 г. 6 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2032

63 г. 9 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2033

64 г.

37 г.

65 г.

40 г.

2034

64 г. 3 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2035

64 г. 6 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2036

64 г. 9 м.

37 г.

65 г.

40 г.

2037

65 г.

37 г.

65 г.

40 г.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от КСО).
Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от КСО) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете

Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж

Условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 3 от КСО) са следните:

В случай, че лицата нямат право на пенсия по общия ред по чл. 68, ал. 1,2 от КСО, преценка на правото на пенсия се извършва по условията, показани в следващата таблица.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

(чл. 68 ал. 3 от КСО)

година на пенсиониране възраст (жени и мъже) минимален действителен осигурителен стаж (жени и мъже)

от 2023

67 г.

15 години

Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер

Друга възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст е отпускане на пенсия в намален размер (по чл. 68а от КСО). Постановените норми се отнасят за лица, натрупали изискуемия осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 2 от КСО). Тези лица могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им за отпускане на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО). Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено. Лицата, на които е отпусната пенсия по тези условия, нямат право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1, 2, 3 и 4 от КСО). При последващи преизчислявания на пенсията, отпусната в намален размер (по чл. 68а от КСО), определеният процент на намаление при отпускането й не се променя.