Условия за придобиване на право за срочна пенсия за осигурителен стаж и възраст на учителите от Учителския пенсионен фонд

От 1 януари 2024 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години и 2 месеца от жените и 61 години и 7 месеца от мъжете, при условие че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж (25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете) не се променя. Условията за пенсиониране на учителите са показани по години в следната таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69в, ал. 1 КСО

при наличието на изискващия се учителски осигурителен стаж

година жени мъже
възраст стаж възраст стаж

 

 

 

 

 

2024

59 г. 2 м.

25 г. 8 м.

61 г. 7 м.

30 г. 8 м.

2025

59 г. 4 м.

25 г. 8 м.

61 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2026

59 г. 6 м.

25 г. 8 м.

61 г. 9 м.

30 г. 8 м.

2027

59 г. 8 м.

25 г. 8 м.

61 г. 10 м.

30 г. 8 м.

2028

59 г. 10 м.

25 г. 8 м.

61 г. 11 м.

30 г. 8 м.

2029

60 г.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2030

60 г. 3 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2031

60 г. 6 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2032

60 г. 9 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2033

61 г.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2034

61 г. 3 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2035

61 г. 6 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2036

61 г. 9 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2037

62 г.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

На лицата, подали заявления и изпълнили горните изисквания, се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по общия ред за изчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст (по чл. 70 от КСО) и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО).

На учителите, които имат изискуемия се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта за отпускане на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО), се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта за пенсия при непълен осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 3 от КСО), а след това от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Условия за признаване на учителски осигурителен стаж

Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател", съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

Длъжностите, които са включени в този списък, са следните:

 • помощник директор с преподавателска заетост;
 • ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение;
 • ръководител на учебно изчислителен кабинет;
 • педагогически съветник;
 • хореограф;
 • корепетитор;
 • логопед;
 • педагог;
 • психолог;
 • инструктор по трудово обучение;
 • дружинен ръководител;
 • преподавател;
 • рехабилитатор;
 • инструктор по кормилни упражнения;
 • учител-методик – от учебната 2010/2011 година;
 • възпитател-методик – от учебната 2010/2011 година
 • треньор по вид спорт - от 23.04.2018 г.

За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Учебни и възпитателни заведения са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното образование.