Условия за придобиване на право на пенсия за гражданска инвалидност

Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:

  1. при изпълнение на граждански дълг;
  2. случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.
Удостоверяване на обстоятелствата за право на пенсия

Документът, удостоверяващ обстоятелството по т. 1 се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице.

Документът, удостоверяващ обстоятелството по т. 2 се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.

Определяне на размер на пенсията за гражданска инвалидност

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:
1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто:
от 25.12.2021 г. – 255,00 лв. (150 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 370,50 лв. (150 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 414,96 лв. (150 % от 276,64 лв.)
2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто:
от 25.12.2021 г. – 238,00 лв. (140 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 345,50 лв. (140 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 387,30 лв. (140 % от 276,64 лв.)

3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто:
от 25.12.2021 г. – 195,50 лв. (115 % от 170,00 лв.)
от 01.07.2022 г. – 284,05 лв. (115 % от 247,00 лв.)
от 01.07.2023 г. – 318,14 лв. (115 % от 276,64 лв.)
На лицата, които са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява по реда, установен за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях.