Условия за придобиване на правото на ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд

Считано от 1 януари 2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд (ППФ) за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите).

До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили при тежки и вредни условия на труд, придобиваха право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване (ДОО) по отделен ред, установен в преходна и заключителна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване. (по § 4 от ПЗР на КСО).

От 1 януари 2016 г. правилата за придобиване право на пенсия от ДОО на лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, са уредени в основна/постоянна разпоредба на КСО (чл. 69б от КСО). Нормативните изискванията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст са:

 1. Лицата да са работили 10 години при условията на първа категория труд и да са изпълнили следните условия:
 • навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
 • от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст. Изискващата се възраст за 2023 г. е 50 години и 4 месеца за жените и 54 години за мъжете.
 1. Лицата да са работили 15 години при условията на втора категория труд и да са изпълнили следните условия:
 • навършили са възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
 • от 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст. Изискващата се възраст за 2023 г. е 55 години и 4 месеца за жените и 59 години за мъжете.
 1. Лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условия на труд под земята, в тунелното и подземното минно строителство (по чл. 104, ал. 3 от КСО), могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по общия ред (по чл. 68 от КСО), при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените. Изискващата се възраст за 2023 г. е 48 години и 4 месеца за жените и 53 години и 4 месеца за мъжете.
 2. Ако трудовият договор на лицата, които работят при условия на труд под земята, в тунелното и подземното минно строителство (по чл. 104, ал. 3 от КСО), бъде прекратен поради закриване на предприятието или поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (по чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ), те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45 години и 4 месеца към 31 декември 2017 г. и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при тези условия на труд (по чл. 104, ал. 3 от КСО). От 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените. Изискващата се възраст за жени и мъже за 2023 г. е 46 години и 4 месеца.

Пенсия по т. 1-4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия (по чл. 168 от КСО) от ППФ или са променили осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО (по чл. 4в от КСО).

За преценяване правото на пенсия по т. 2, осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Когато лицата, работещи при условията на първа и/или втора категория труд, които не са придобили право на срочна ранна пенсия (по чл. 168 от КСО) от ППФ, поискат да им бъде отпусната пенсия от ДОО по т. 1-4, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление обр. УП-23, с което искат средствата по индивидуалната им партида в ППФ да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на НОИ до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, в който лицето е осигурено, едновременно с подаването на заявлението за отпускане на пенсия от ДОО. В седемдневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на НОИ изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество, освен ако до тази дата лицето не е променило осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО (по чл. 4в от КСО). В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на ДОО в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява НОИ за това.

Заявление обр. УП-23 се подава лично или от лице, упълномощено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя заедно със заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО.

Специфичното тук е, че се създава правна възможност за осигурените лица да упражнят правото си на избор еднократно, за да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО, като по този начин упражняват избора си за вида на пенсията, която ще получават – пенсия в пълен размер от ДОО, определена на разходопокривен принцип, или на по-късен етап - когато придобият право на срочна пенсия (по чл. 168 от КСО) за ранно пенсиониране от ППФ. Последната се определя на капиталопокривен принцип, съобразно натрупаните средства в индивидуалната партида на лицето. Придобилите право на срочна пенсия от ППФ (по чл. 168 от КСО) могат да се възползват от правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО (по чл. 69б от КСО), само при условие, че преди това са избрали да променят осигуряването си от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, работили при тежки и вредни условия на труд (по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО) след 31 декември 2022 г., е показано по години в следната таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО при наличието на определения осигурителен стаж за I-ва и II-ра категория труд.

за

година

Жени Мъже

възраст

I-ва категория

възраст

II-ра категория

възраст

I-ва категория

възраст

II-ра категория

стаж/сбор 10 г./94 т. 15 г./94 т. 10 г./100 т. 15 г./100 т.
         
2024 50 г. и 8 м. 55 г. и 8 м. 54 г. и 2 м. 59 г. и 2 м.
2025 51 г. 56 г. 54 г. и 4 м. 59 г. и 4 м.
2026 51 г. и 4 м. 56 г. и 4 м. 54 г. и 6 м. 59 г. и 6 м.
2027 51 г. и 8 м. 56 г. и 8 м. 54 г. и 8 м. 59 г. и 8 м.
2028 52 г. 57 г. 54 г. и 10 м. 59 г. и 10 м.
2029 52 г. и 4 м. 57 г. и 4 м. 55 г. 60 г.
2030 52 г. и 8 м. 57 г. и 8 м. 55 г. 60 г.
2031 53 г. 58 г. 55 г. 60 г.
2032 53 г. и 4 м. 58 г. и 4 м. 55 г. 60 г.
2033 53 г. и 8 м. 58 г. и 8 м. 55 г. 60 г.
2034 54 г. 59 г. 55 г. 60 г.
2035 54 г. и 4 м. 59 г. и 4 м. 55 г. 60 г.
2036 54 г. и 8 м. 59 г. и 8 м. 55 г. 60 г.
2037 55 г. 60 г. 55 г. 60 г.

Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. (по чл. 104, ал. 2 от КСО).

Права и условия за отпускане на срочна ранна пенсия от професионален пенсионен фонд на лица работили при тежки и вредни условия на труд

Осигуряването в професионален пенсионен фонд (ППФ) на лицата, работили при тежки и вредни условия на труд (по 142, ал. 1 от КСО), дава право на:

 • срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, отпусната по част втора от КСО. (по чл. 168 от КСО);
 • еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
 • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер при условията и по реда на този дял.

От 1 януари 2016 г. осигурените лица в ППФ придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране, от ППФ при:

 • не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 • не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО).

Пенсията, отпусната от ППФ, се изплаща до навършване на възрастта за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност, отпуснати от ДОО по дял I от КСО.

Изискващият се осигурителен стаж за право на пенсия от ППФ се доказва с удостоверение от НОИ, като при преценяване правото на пенсия осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства в индивидуалната партида, от срока за нейното получаване и от техническия лихвен процент, прилаган в актюерските разчети на пенсионния фонд.

Професионалната пенсия е срочна и се изплаща до навършване на възрастта за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) от ДОО.