Условия за придобиване на право за срочна пенсия за осигурителен стаж и възраст на учителите от Учителския пенсионен фонд

От 1 януари 2024 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години и 2 месеца от жените и 61 години и 7 месеца от мъжете, при условие, че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете не се променя. Условията за пенсиониране на учителите са показани по години в следната таблица:

Година на навършване на възрастта по чл. 69в, ал. 1 КСО

при наличието на изискващия се учителски осигурителен стаж

година жени мъже
възраст стаж възраст стаж
         

 

 

 

   

2024

59 г. 2 м.

25 г. 8 м.

61 г. 7 м.

30 г. 8 м.

2025

59 г. 4 м.

25 г. 8 м.

61 г. 8 м.

30 г. 8 м.

2026

59 г. 6 м.

25 г. 8 м.

61 г. 9 м.

30 г. 8 м.

2027

59 г. 8 м.

25 г. 8 м.

61 г. 10 м.

30 г. 8 м.

2028

59 г. 10 м.

25 г. 8 м.

61 г. 11 м.

30 г. 8 м.

2029

60 г.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2030

60 г. 3 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2031

60 г. 6 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2032

60 г. 9 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2033

61 г.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2034

61 г. 3 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2035

61 г. 6 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2036

61 г. 9 м.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

2037

62 г.

25 г. 8 м.

62 г.

30 г. 8 м.

На лицата, подали заявления и изпълнили горните изисквания, се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по общия ред за изчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст (по чл. 70 от КСО) и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО).

На учителите, които имат изискуемия се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта за отпускане на пенсия по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО), се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта за пенсия при непълен осигурителен стаж (по чл. 68, ал. 3 от КСО), а след това от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Условия за придобиване право на добавка от Учителския пенсионен фонд

На учителите, които са придобили право на срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд и се пенсионират с пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред (по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО), се изплащат пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия. (по чл. 69в, ал. 3 от КСО).

На учителите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред (по чл. 68, ал. 1, 2 от КСО) и добавка от Учителския пенсионен фонд, които имат допълнително положен учителски осигурителен стаж след пенсиониране, добавката се увеличава при представяне на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж, съобразно броя на месеците, за които има внесени осигурителни вноски в Учителския пенсионен фонд. 

Добавката от Учителския пенсионен фонд (по чл. 69в, ал. 3 от КСО) изплащана към пенсиите отпуснати по общия ред (по чл. 68, ал. 1, 2 от КСО), се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите.

Условия за признаване на учителски осигурителен стаж

Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател", съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

Длъжностите, които са включени в този списък, са следните:

 • помощник директор с преподавателска заетост;
 • ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение;
 • ръководител на учебно изчислителен кабинет;
 • педагогически съветник;
 • хореограф;
 • корепетитор;
 • логопед;
 • педагог;
 • психолог;
 • инструктор по трудово обучение;
 • дружинен ръководител;
 • преподавател;
 • рехабилитатор;
 • инструктор по кормилни упражнения;
 • учител-методик – от учебната 2010/2011 година;
 • възпитател-методик – от учебната 2010/2011 година
 • треньор по вид спорт - от 23.04.2018 г.

За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

Учебни и възпитателни заведения са създадените по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 19, ал. 3 от НПОС).