От пенсиите се правят удръжки за запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Удръжките за запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се извършват съобразно законовите разпоредби на посочените два акта.

Когато пенсионерът има задължение от осигурителни плащания по КСО, което не е погасено в срока на доброволно изпълнение, удръжките от пенсията се извършват по реда на чл. 114 а, ал. 3 и 4 от КСО, а именно:

(3) Удръжките от пенсии за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания са в следните размери:

  1. когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част;
  2. когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно – една шеста част;
  3. когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно – една пета част;
  4. когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно – една трета част;
  5. когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно – една втора част.

(4) Вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.

Съгласно чл. 88 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж при определяне размера на удръжката се взема предвид общата сума от изплащаните пенсии и добавки, в това число пенсия и други плащания, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, ако пенсионерът получава такива, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО.