Как се осъществява изплащането на пенсиите?

Изплащането на руски пенсии в България чрез посредничеството на Националния осигурителен институт (НОИ) се осъществява от Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД) към централно управление на НОИ.

Плащането се извършва тримесечно въз основа на платежни ведомости, изготвени от Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) - всяко тримесечие, до 10-то число на последния месец от тримесечието.

Преводът на сумите за пенсии се осъществява от ПФРФ към НОИ в евро, като се взема предвид валутният курс, действащ към деня на съставяне на платежната ведомост, официално публикуван от Централната банка на Руската Федерация.

НОИ превежда посочените в платежната ведомост суми по лични платежни/банкови сметки на пенсионерите, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от БНБ, осъществяващи дейност на територията на страната, във валута – български лев. При конвертиране на еврото към българския лев се ползва официалният валутен курс, обявен от Българската народна банка – 1 EUR = 1.95583 BGN.

НОИ уведомява всички нови пенсионери, включени във ведомостта, за които не е наличен платежен документ, относно необходимостта за неговото представяне.

Руските граждани с дългосрочно пребиваване в Република България с идентификатор - Личен номер за чужденец (ЛНЧ) следва да представят заверена в териториално поделение на НОИ – Декларация за продължаване получаването на пенсия. Освен за първото изплащане на пенсията, посочената декларация се заверява и изпраща в НОИ, Д ЕРМД на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София и всяка календарна година през месец януари.

 За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия, които:

- не са заверени по надлежния ред;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Как се прехвърля изплащането на руска пенсия в България, при преселване на пенсионера от територията на Руската Федерация на територията на България?

При преселването на пенсионер от територията на Руската Федерация на територията на Република България, за изплащането на руска пенсия в България чрез посредничеството на НОИ, е необходимо лицето да попълни и завери в териториалното поделение на НОИ по местоживеене - Формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия. Посоченият формуляр се изпраща от НОИ до ПФРФ за вземане на решение и организиране превеждането на сумите за пенсията.