За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица с обявен настоящ адрес в Национална база данни (НБД) "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) - в Украйна.

Пенсиите на лицата с настоящ адрес в България, според данните в НБД „Население“ на ГД ГРАО, се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез Български пощи ЕАД или чрез банки/други доставчици на платежни услуги в страната.

Как се изплащат българските пенсии на тези лица?

Българските пенсии на лицата с настоящ адрес в Украйна се изплащат от Националния осигурителен институт (НОИ), Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД).

Паричните плащания се осъществяват чрез компетентната институция на страната по пребиваването на пенсионера - Пенсионният фонд на Украйна (ПФУ), въз основа на изплащателен списък.

В списъка се посочва размерът на българската пенсия в националната валута на България (български лев) за всяко правоимащо лице и съответната сума в евро. При конвертиране на българския лев към еврото, се ползва официалният валутен курс, обявен от Българската народна банка – 1 EUR = 1.95583 BGN.

Сумата за пенсия, посочена за съответното лице във валута евро се изплаща на пенсионера от ПФУ в националната валута на Украйна - украинска гривна.

Лицата не поемат никакви разходи, свързани с изплащането и доставката на пенсиите. 

Какъв документ са задължени да представят лицата, получаващи пенсиите си в Украйна?

За извършване на паричните плащания, пенсионерите са задължени един път в годината, през месец ноември да заверяват и изпращат в НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София - Декларация за живот, надлежно заверена от ПФУ. Декларацията може да бъде заверена и от нотариус. Лица, пребиваващи временно в България през периода, през който следва да заверят декларацията, може да се обърнат за нейната заверка към териториално поделение на НОИ.     

Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на  заверената декларация от датата на спирането.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за живот, които:

- не са заверени по надлежния ред от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Какви са сроковете за изплащане на пенсиите?

Изплащателният списък се изпраща от НОИ на Пенсионния фонд на Украйна всяко тримесечие, до 20-то число на последния месец на тримесечието, за което се отнася.