Как се осъществява изплащането на пенсиите?

Изплащането на украински пенсии в България се осъществява чрез посредничеството на Националния осигурителен институт (НОИ), Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД) към централно управление на НОИ.

Плащането се извършва тримесечно въз основа на изплащателен списък, изготвен от Пенсионния фонд на Украйна (ПФУ) - всяко тримесечие, който се изпраща на НОИ до 20-то число на последния месец от тримесечието.

Преводът на сумите за пенсии се осъществява от ПФУ към НОИ в евро, според курса на конвертиране на националната валута в евро, в деня на съставяне на изплащателния списък.

НОИ превежда посочените в изплащателния списък суми по лични платежни/банкови сметки на пенсионерите, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водени от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от БНБ, осъществяващи дейност на територията на страната, във валута – български лев. При конвертиране на еврото към българския лев се ползва официалният валутен курс, обявен от Българската народна банка – 1 EUR = 1.95583 BGN.

Какъв документ са задължени да представят лицата, получаващи украински пенсии в България?

За извършване на паричните плащания, пенсионерите са задължени един път в годината, през месец ноември да заверяват в териториално поделение на НОИ двуезичен формуляр – Декларация за живот, която след това да изпращат до ПФУ.