За коя група лица се отнася информацията в тази рубрика?

Съдържанието на рубриката се отнася за лица с обявен настоящ адрес в Национална база данни (НБД) "Население" на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) - в Русия.

Пенсиите на лицата с настоящ адрес в България, според данните в НБД „Население“ на ГД ГРАО, се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез Български пощи ЕАД или чрез банки/други доставчици на платежни услуги в страната.

Как се изплащат българските пенсии на тези лица?

Българските пенсии на лицата с настоящ адрес в Русия могат да се превеждат както на територията на Руската Федерация, така и на територията на Република България, въз основа на депозирано заявление (чл. 5 от Договора между Република България и Руската Федерация  за социална сигурност). Дейността се осъществява от Националния осигурителен институт (НОИ), Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (Д ЕРМД).

Как се осъществяват преводите на територията на Руската Федерация?

Сумите за пенсиите, отпуснати въз основа на чл. 10 и 11 от Договора, се изплащат от НОИ на лицата, имащи местоживеене (настоящ адрес) на територията на Руската Федерация чрез превеждането на тези суми от НОИ по банковата сметка на Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФРФ) - всяко тримесечие, до 10-то число на последния месец от тримесечието, въз основа на платежни ведомости.

Превеждането на българските пенсии към Руската Федерация се осъществява в рубли, като се взема предвид валутният курс, обявен от Българска народна банка към деня на съставяне на платежната ведомост.

ПФРФ превежда сумите за пенсии по банковите сметки на лицата с местоживеене на територията на Руската Федерация, като пенсионерите не поемат никакви разходи, свързани с изплащането на пенсиите.

Как се получават пенсиите на територията на България?

По писмено заявление на лицата пенсиите могат да се превеждат ежемесечно по лична платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от клон или доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от БНБ, в т.ч. банка, осъществяващи дейности на територията на Република България. Платежните/банковите сметки следва да са разкрити във валута – български лев.

За целта е необходимо пенсионерът да изпрати платежен/банков документ, в който са посочени данни за международен номер на личната платежна/банкова сметка - IBAN, името на лицето като единствен титуляр на сметката; име и BIC на платежната институция/банката.

Лицата имат и задължението да представят заверена от официален орган декларация за продължаване получаването на пенсия. Декларацията се представя от лицето за първото изплащане на пенсията и след това се заверява веднъж годишно – през периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година и се изпраща до НОИ, Д ЕРМД, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“  № 62-64, п. к. 1303, град София.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия следва да бъде заверена с дата, подпис и печат в осигурителната /пенсионната/  служба на държавата по местоживеене или при друг официален орган - община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба. Лица, пребиваващи временно в България през периода, през който следва да заверят декларацията, може да се обърнат за нейната заверка към териториално поделение на НОИ.

Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на  заверената декларация от датата на спирането.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

  1. Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;
  2. Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – noi@nssi.bg,  същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия, които:

- не са заверени по надлежния ред от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

 

За да започне изплащането на пенсия, чрез ДПУ в България, е необходимо в НОИ,      Д ЕРМД да бъдат получени следните документи:

-  попълнено заявление за изплащане на пенсия по българска сметка на лица с настоящ адрес в Русия;

- заверена декларация за продължаване получаването на пенсия;

-  документ за лична, левова платежна сметка, обозначена с IBAN.

В случай, че НОИ не получи заявление от пенсионера и документ за платежна сметка в България, изплащането на пенсията се осъществява на територията на Руската Федерация.

Как се прехвърля изплащането на българска пенсия в Русия, при преселване на пенсионера от територията на България на територията на Руската Федерация?

За да се прехвърли изплащането на българска пенсия в Русия, при преселване на пенсионера от територията на България на територията на Руската Федерация е необходимо:

 - лицето да попълни Формуляр-заявление за превод на отпуснатата пенсия и да се яви в териториалното подразделение на ПФРФ по новото си местоживеене за заверка на формуляра и последващото му изпращане до НОИ;

- българските граждани да заявят промяна на настоящия си адрес в НБД „Население“ на ГД ГРАО, като посочат, че същият е на територията на Руската Федерация.

Промяната на настоящ адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация (съгласно настоящата адресна регистрация в България), като заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да заявят  промяна на настоящ адрес и пред дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава.

 

При преселване на пенсионера на територията на трета държава, същият уведомява компетентната институция (ПФРФ или НОИ) на страната, чиято територия е напуснал.