Лица, които имат право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване

Право на парична помощ за инвалидност поради общо заболяване (когато осигурените лица нямат необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване) имат: лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, включително и лицата, осигурени за посочените рискове без безработица; самоосигуряващите се лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

(чл. 4, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 9, чл. 4а, ал. 1, чл. 11, ал. 3 и чл. 13а, т. 2, буква "а" от КСО)

Условия за изплащане на помощта

Условията, при които се изплаща тази помощ, са:

  • да е направен отказ от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване поради недостатъчен осигурителен стаж на лицето;
  • лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство към датата на инвалидизиране.

Правопораждащата дата за изплащане на помощта е датата на инвалидизирането, посочена в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Размер на помощта и изчисляване

Помощта е в размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, определен съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване за 60 работни дни. Изчислява се както парично обезщетение за временна неработоспособност по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е датата на инвалидизирането. Такава помощ може да бъде отпусната само веднъж, считано от датата на инвалидизирането.

(чл. 11, ал. 3 и чл. 41 от КСО и чл. 36 от НПОПДОО)

Необходими документи за отпускане и изплащане на помощта

Тази помощ се изплаща срещу представяне на: заявление – декларация по образец, приложение № 16 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; документ за самоличност за справка.

(чл. 25 от НПОПДОО)

Ред за представяне на необходимите документи в териториалното поделение на НОИ

Заявлението-декларация се подава по един от следните начини:

- на хартиен носител на място в съответното ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя – лично или чрез упълномощено лице, съгласно чл. 18 от АПК;

- по електронен път, като се използват средства за електронна идентификация - КЕП или ПИК, издаден от НОИ, чрез Форма за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни;

 - по електронен път, като се използват средства за електронна идентификация - КЕП или ПИК, издаден от НОИ, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление” като съобщение до профила на ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя.

 (чл. 25 от НПОПДОО)

Ред за уведомяване на правоимащите лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти

При липсващи или нередовни документи, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните помощи, териториалното поделение на Националния осигурителен институт уведомява лицата, които са ги представили, в срок до 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата. Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице от ТП на НОИ. При невъзможност за уведомяване по посочените начини уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт, в общината или в кметството.

Липсващите и коригираните документи се представят в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в срок до 7 работни дни от уведомяването.

Ако в срок до 7 работни дни от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на помощта се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 и данните от регистрите на НОИ.

(чл. 29 от НПОПДОО)

Изплащане на помощта. Срокове за изплащане на помощта

Паричната помощ се изплаща от ТП на НОИ на правоимащите лица по декларираните от тях в заявленията-декларации лични платежни сметки в срок до 10 работни дни от представяне на заявленията-декларации по образец съгласно приложения № 16 в НОИ.

Ако се установи, че лицето няма право на помощта, съответното длъжностно лице от териториалното поделение на Националния осигурителен институт издава разпореждане за отказ. Когато се установи, някое от обстоятелствата по чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане за спиране на производството по изплащане на помощта.

Разпореждането за отказ и за спиране на производството се връчват на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес, или по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Разпореждането за отказ и за спиране на производството могат да се обжалват в 14-дневен срок от получаването им пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ по реда на чл. 117 от КСО.

(чл. 39, ал. 3 и чл. 47 от НПОПДОО)

Задължения на лицата да уведомяват териториалното поделение на Националния осигурителен институт за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричната помощ

В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричната помощ, правоимащите лица са длъжни да представят ново заявление-декларация, приложение № 16  към НПОПДОО и съответните доказателства към него в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.

(чл. 28 от НПОПДОО)

Давностен срок за помощта

Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване може да бъде поискана от правоимащите лица в срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е датата на инвалидизиране.

(чл. 115, ал. 2 от КСО)