Какво представлява паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) администрира програма за профилактика и рехабилитация на осигурените лица. Това е превантивна дейност за запазване здравето и намаляване заболеваемостта и инвалидността, обезщетявани от фондовете на държавното обществено осигуряване. Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, са определени с Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (НПИПППР).

Условия за придобиване на право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат следните лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г. е 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

 (чл. 13в КСО)

Периоди, които се зачитат при определяне правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация

 

 

Обхват на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

 • средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;
 • средствата за нощувки в размер на 23.00 лева (двадесет и три лева) за една нощувка, без доплащане от правоимащите лица;
 • частична парична помощ за хранене в размер на 8.00 лева (осем лева) за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ заплаща общо 8.00 лева (осем лева) частична парична помощ за хранене.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой в изпълнител на дейността.

(чл. 3 НПИПППР)

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация
Виж списък на изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация
Ред за отпускане на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират за:

 • условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
 • заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация;
 • размера на сумите, които ще заплащат.

Документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация се подават в териториалното поделение (ТП) на НОИ по постоянен или настоящ адрес не по-рано от 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

 (чл. 5, чл. 6,чл. 7 НПИПППР)

Документи, които се подават от лицата за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация
 • Медицинско направление

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а'98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

 • документ за самоличност (за справка)
 • документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Служебна бележка от работодателя)
 • медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 • валидно експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • валидно експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за лицата с професионална болест;
 • декларация – попълва се на място. При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ. В нея декларират, че при прекратяване на осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

 (чл. 7 и чл. 8 НПИПППР)

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация
 • документ за самоличност;
 • удостоверение от ТП на НОИ;
 • медицинско направление от лекуващия лекар;
 • медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай;
 • експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за лицата с професионална болест.

Не се приемат лица със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация в съответните изпълнители.

(чл. 9 НПИПППР)

Задължения на лицата, ползващи парична помощ за профилактика и рехабилитация

Всяко лице се задължава:

 • Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене.
 • При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.
 • Направените разходи се заплащат от лицето и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.