Какво представлява паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) администрира програма за профилактика и рехабилитация на осигурените лица. Това е превантивна дейност за запазване здравето и намаляване заболеваемостта и инвалидността, обезщетявани от фондовете на държавното обществено осигуряване. Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, са определени с Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (НПИПППР).

Условия за придобиване на право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат следните лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски, за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

 1. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2024 г. е 62 години и 2 месеца за жените и 64 години и 7 месеца за мъжете.

 (чл. 13в КСО)

Периоди, които се зачитат при определяне правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация

В периода от шест календарни месеца се включва времето:

 • на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
 • на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 • на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 • през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

(чл. 13в КСО)

Обхват на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за всяко лице включва:

 • средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;
 • средствата за нощувки в размер на 26.00 лева (двадесет и шест лева) за една нощувка, без доплащане от лицата;
 • частична парична помощ за хранене в размер на 9.00 лева (девет лева) за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ заплаща общо 9.00 лева (девет лева) частична парична помощ за хранене.

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни еднократно в една календарна година.

(чл. 3 НПИПППР)

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се ползва чрез изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, с които НОИ ежегодно сключва договори.

(чл. 4 НПИПППР)

На основание чл. 36, ал. 1, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, с Решение № 1 от Протокол № 4 от 18 март 2024 г., Надзорният съвет на НОИ определи изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2024 г. НОИ сключи договори с определените изпълнители - 21 юридически лица за общо 50 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация са задължени да:

 • предоставят резервация на цена, посочена в информацията за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2024 г.;
 • осигуряват хранене при крайна цена за един храноден, представляваща сбор от частичната парична помощ за хранене и доплащането за един храноден, посочено в информацията за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2024 г.;
 • издават документ за направените от лицата доплащания, остойностени по вид;
 • публикуват на интернет страницата си подробна информация за начините на извършване на резервация, разходите, които не се заплащат от НОИ, както и реда, условията и сроковете за заплащането на тези разходи и на резервацията.

НОИ не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя.

Виж списък на изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация
 1. „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

1.1. Хотел „Дружба 1”;
1.2. Хотел „Калина”;
1.3. Балнеохотел „Констанция”;
1.4. Балнеохотел „Велинград”;
1.5. Балнеохотел „Гергана”;
1.6. Балнеохотел „Роза”;
1.7. Балнеохотел „Тинтява”;
1.8. Хотел „Тинтява 2”;
1.9. Балнеохотел „Свети Мина”;
1.10. Хотел „Свети Мина - 2”;
1.11. Хотел „Черноморка”;
1.12. Хотел „Загоре”;
1.13. Болнеохотел „Павел баня”;
1.14. Балнеохотел „Божур”;
1.15. Балнеохотел „Стряма”;
1.16. Балнеохотел „Люляци”.

 1. „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

2.1. Филиал Нареченски бани;
2.2. Филиал Павел баня;
2.3. Филиал Поморие;
2.4. Филиал Сандански;
2.5. Филиал Кюстендил;
2.6. Филиал Момин проход;
2.7. Филиал Овча могила;
2.8. Филиал Велинград;
2.9. Филиал Хисар;
2.10. Филиал Баня, Карловско;
2.11. Филиал Баните, Смолянско;
2.12. Филиал „Свети Мина”, Вършец;
2.13. Филиал Банкя.

 1. Военномедицинска академия, гр. София със следните изпълнители:

3.1. Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя;
3.2. Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисаря.

 1. „Специализирана болница за рехабилитация – Вита“ ЕООД, гр. Велинград със следните изпълнители на дейността:

4.1. „Специализирана болница за рехабилитация - Вита” ЕООД – Велинград;

4.2. „Специализирана болница за рехабилитация - Вита” ЕООД – клон Поморие.

 1. „Специализирана болница за рехабилитация Медика – Албена“ ЕООД, к.к. Албена, област Добрич.
 2. „Специализирана болница за рехабилитация „Айлин“ ЕООД, с. Минерални бани, област Хасково.
 3. „Балнеологичен център - „Камена“ ЕАД, гр. Велинград.
 4. „Специализирана болница за рехабилитация Мари” ООД, гр. Несебър.
 5. „Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина - Димина” ЕООД, с. Вонеща вода, област Велико Търново.
 6. „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД, к. к. Слънчев бряг, област Бургас.
 1. „Специализирана болница за рехабилитация - Здраве” ЕАД, гр. Банкя.
 2. „Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД, к. к. Златни пясъци, гр. Варна.
 3. “Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение - Петрич“ ЕООД, гр. Петрич (“Специализирана болница за рехабилитация - Петрич“ ЕООД, съгласно разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-394/29.04.2015 г. на Министерство на здравеопазването).
 4. „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик
 5. „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, гр. Бургас.
 6. „Специализирана болница за рехабилитация – Орфей” ЕООД, гр. Девин.
 7. „Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня” АД, гр. Сапарева баня.
 8. „Специализирана болница за рехабилитация - Банкя” АД, гр. Банкя.
 9. „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив.
 10. „Специализирана болница за рехабилитация - Несебър” АД, гр. Несебър.
 11. „Специализирана болница за рехабилитация - Родопи” ЕООД, гр. Рудозем.
Ред за отпускане на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират за:

 • условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
 • заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация;
 • размера на сумите, които ще заплащат.

Документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация се подават в териториалното поделение (ТП) на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

 (чл. 5, чл. 6,чл. 7 НПИПППР)

Документи, които се подават от лицата за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Не по-рано от 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация лицата представят в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес следните документи:

 • Медицинско направление (Бл. МЗ № 119а'98)

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинското направление.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

 • Документ за самоличност (за справка)
 • Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Служебна бележка от осигурителя)
 • Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение и се попълва на място. В нея лицата декларират, че при прекратяване на осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението.

Удостоверение не се издава на лица със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация.

(чл. 7 и чл. 8 НПИПППР)

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация
 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение от ТП на НОИ;
 • Медицинско направление от лекуващия лекар;
 • Медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай;
 • Експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • Експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за лицата с професионална болест.

Не се приемат лица със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация от съответните изпълнители.

(чл. 9 НПИПППР)

 •  
Задължения на лицата, ползващи парична помощ за профилактика и рехабилитация

Всяко лице се задължава:

 • Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене.
 • При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.
 • Направените разходи се заплащат от лицето и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

(чл. 11 НПИПППР)