Какво представлява паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) администрира програма за профилактика и рехабилитация на осигурените лица. Това е превантивна дейност за запазване здравето и намаляване заболеваемостта и инвалидността, обезщетявани от фондовете на държавното обществено осигуряване. Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, са определени с Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (НПИПППР).

Условия за придобиване на право на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат следните лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г. е 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

 (чл. 13в КСО)

Периоди, които се зачитат при определяне правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация

В периода от шест календарни месеца се включва времето:

 • на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
 • на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 • на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
 • през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, през които не са имали право на обезщетение.

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.

Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.

 (чл. 13в КСО)

Обхват на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

 • средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;
 • средствата за нощувки в размер на 23.00 лева (двадесет и три лева) за една нощувка, без доплащане от правоимащите лица;
 • частична парична помощ за хранене в размер на 8.00 лева (осем лева) за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ заплаща общо 8.00 лева (осем лева) частична парична помощ за хранене.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой в изпълнител на дейността.

(чл. 3 НПИПППР)

Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация

Паричната помощ за профилактика и рехабилитация на правоимащите лица се ползва чрез изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, с които НОИ ежегодно сключва договори.

(чл. 5, чл. 6 НПИПППР)

На основание чл. 36, ал. 1, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, с Решение № 2 от Протокол № 2 от 21 март 2022 г., Надзорният съвет на НОИ  определи изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2022 г. НОИ  сключи договори с определените изпълнители - 22 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Виж списък на изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация
 1. „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

1.1. Хотел „Дружба 1”;
1.2. Хотел „Калина”;
1.3. Балнеохотел „Констанция”;
1.4. Балнеохотел „Велинград”;
1.5. Балнеохотел „Стряма”;
1.6. Балнеохотел „Гергана”;
1.7. Балнеохотел „Роза”;
1.8. Балнеохотел „Свети Мина”;
1.9. Почивна станция „Свети Мина-2”;
1.10. Хотел „Черноморка”;
1.11. Балнеохотел „Тинтява”;
1.12. Хотел „Тинтява 2”;
1.13. Хотел „Здравец”;
1.14. Балнеохотел „Люляци”;
1.15. Балнеохотел „Павел баня”;
1.16. Балнеохотел „Божур”;
1.17. Хотел “Загоре”.

 1. „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

2.1. Филиал Нареченски бани;
2.2. Филиал Павел баня;
2.3. Филиал Поморие;
2.4. Филиал Сандански;
2.5. Филиал Кюстендил;
2.6. Филиал Момин проход;
2.7. Филиал Овча могила;
2.8. Филиал Велинград;
2.9. Филиал Хисаря;
2.10. Филиал Баня, Карловско;
2.11. Филиал Баните;
2.12. Филиал „Свети Мина”, Вършец;
2.13. Филиал Банкя.

 1. Военномедицинска академия със следните изпълнители:

3.1. Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя;
3.2. Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисаря.

 1. „Специализирана болница за рехабилитация – Вита“ ЕООД, гр. Велинград със следните изпълнители на дейността:
 • 4.1. „Специализирана болница за рехабилитация - Вита” – Велинград;
 • 4.2. „Специализирана болница за рехабилитация - Вита” – клон Поморие.
 1. „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик.
 2. „Специализирана болница за рехабилитация „Айлин““ ЕООД, с. Минерални бани, област Хасково.
 3. „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД, к. к. Слънчев бряг, област Бургас.
 4. „Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина - Димина” ЕООД, с. Вонеща вода, област Велико Търново.
 5. Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив
 6. „Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД, к. к. Златни пясъци, гр. Варна.
 7. „Специализирана болница за рехабилитация - Здраве” ЕАД, гр. Банкя.
 8. „Балнеологичен център - „Камена““ ЕАД, гр. Велинград.
 9. „Специализирана болница за рехабилитация - Петрич” ЕООД, гр. Петрич.
 10. „Специализирана болница за рехабилитация Мари” ООД, гр. Несебър.
 11. „Специализирана болница за рехабилитация Медика – Албена“ ЕООД, с. Оброчище, област Добрич.
 12. „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, гр. Бургас.
 13. „Специализирана болница за рехабилитация – Орфей” ЕООД, гр. Девин.
 14. „Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново, област Благоевград.
 15. „Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня” АД, гр. Сапарева баня.
 16. „Специализирана болница за рехабилитация Банкя” АД, гр. Банкя.
 17. „Специализирана болница за рехабилитация - Родопи” ЕООД, гр. Рудозем.
 18. „Специализирана болница за рехабилитация - Несебър” АД, гр. Несебър.

Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация са задължени:

 • да предоставят резервация на цена, посочена в договора;
 • да осигуряват хранене при крайна цена за един храноден, представляваща сбор от частичната парична помощ за хранене и доплащането за един храноден, посочено в договора;
 • да публикуват на интернет страницата си подробна информация за начините на извършване на резервация, разходите, които не се заплащат от НОИ, както и реда, условията и сроковете за заплащането на тези разходи и на резервацията.

НОИ не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя.

Ред за отпускане на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират за:

 • условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
 • заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация;
 • размера на сумите, които ще заплащат.

Документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация се подават в териториалното поделение (ТП) на НОИ по постоянен или настоящ адрес не по-рано от 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

 (чл. 5, чл. 6,чл. 7 НПИПППР)

Документи, които се подават от лицата за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация
 • Медицинско направление

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинско направление Бл. МЗ № 119а'98.

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи.

Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация.

 • документ за самоличност (за справка)
 • документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Служебна бележка от работодателя)
 • медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

 • валидно експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • валидно експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за лицата с професионална болест;
 • декларация – попълва се на място. При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ. В нея декларират, че при прекратяване на осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

 (чл. 7 и чл. 8 НПИПППР)

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация
 • документ за самоличност;
 • удостоверение от ТП на НОИ;
 • медицинско направление от лекуващия лекар;
 • медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай;
 • експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за лицата с професионална болест.

Не се приемат лица със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация в съответните изпълнители.

(чл. 9 НПИПППР)

Задължения на лицата, ползващи парична помощ за профилактика и рехабилитация

Всяко лице се задължава:

 • Да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене.
 • При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.
 • Направените разходи се заплащат от лицето и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.