Какво представлява обезщетението

Паричните обезщетения, изплащани на основание чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България подпомагат доходите на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са загубили работата си в резултат на преместването на военнослужещите от едно населено място в друго или на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии.

За времето, през което получават обезщетение на основание чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, лицата са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет (чл. 40, ал. 3, т. 10 от Закона за здравното осигуряване).

Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица

Право на парично обезщетение на основание чл. 230 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България  имат съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при  преместването им в друго населено място, и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения и които:

 • са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта;
 • имат адресна регистрация по настоящ или постоянен адрес в населеното място, в което е преместен военнослужещият.

Право на парично обезщетение на основание чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) имат съпругите/съпрузите на военнослужещите, участващи в  международни операции и мисии, които:

 (чл. 230 и чл. 231 ЗОВСРБ, чл. 1-4 ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

Ред за отпускане на обезщетението

Паричните обезщетения на безработните съпруги/съпрузи на преместените от едно населено място в друго и на участващите в международна операция или мисия военнослужещи, се отпускат въз основа на заявление по образец, Приложение № 1 към НОИПОБ, подадено до избрано от тях териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

 • по електронен път с КЕП или ПИК, издаден от НОИ, чрез Формата за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни;
 • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, чрез Системата за сигурно електронно (ССЕВ) на Министерство на електронното управление като съобщение до профила в ССЕВ на избрано от безработното лице ТП на НОИ
 • на хартиен носител в дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес.

(чл.1, ал. 1 НОИПОБ)

Документи, които се прилагат към заявлението

Към заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица се прилагат:

 • акт за прекратяване на правоотношението (за справка) – представя се само от безработните съпруги/съпрузи на преместените военнослужещи;
 • удостоверение от командира (началника) на поделението, в което служи военнослужещият, за датата на преместването или за времето на участие в международната операция или мисия по образец, приложения № 1 към чл. 2, ал. 1 и № 2 към чл. 4, ал. 1 от Постановление № 94 на Министерския съвет от 18.05.2010 г.

(чл. 1, ал. 1 НОИПОБ)

Размер на обезщетението и срок, за който се изплаща

Размерът на месечното обезщетение, което се изплаща на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги на военнослужещите, участващи в международна операция и мисия, се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Обезщетението се изплаща от датата на преместването/заминаването на военнослужещия, ако безработният съпруг/безработната съпруга се е регистрирал/а в Агенцията по заетостта в срок до един месец от датата на преместването/заминаването. На безработните съпруги/съпрузи на преместените военнослужещи обезщетението се изплаща за периода, през който не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване, но за не повече от 12 месеца.

На безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, участващи в международна операция/мисия обезщетението се изплаща за периода на участие в операцията/мисията.

(чл. 230 и чл. 231 ЗОВСРБ, чл. 1-4 ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

 

Прекратяване изплащането на обезщетението

Изплащането на обезщетението се прекратява при:

 • прекратяване на договора за военна служба на военнослужещия, потвърдено с уведомление на командира/началника на военното формирование до съответното ТП на НОИ по образец, приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от Постановление № 94 на Министерския съвет от 18.05.2010 г. - от датата на прекратяване на договора за военна служба;
 • започване на трудова дейност от безработната съпруга/безработния съпруг на военнослужещия - основание за задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава - от датата на започване на дейността;
 • прекратяване на регистрацията в Агенцията по заетостта - от датата на прекратяване на регистрацията;
 • прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга ѝ - от датата на настъпване на обстоятелството съгласно влязло в сила съдебно решение;
 • смърт на лицето, на което е отпуснато обезщетението - от датата на настъпване на обстоятелството;
 • при промяна на адресната регистрация по настоящ или постоянен адрес на съпругата/съпруга на военнослужещия в населено място, различно от населеното място, в което е преместен военнослужещият (за обезщетенията на съпругите/съпрузите на преместените от едно в друго населено място военнослужещи);
 • при предсрочно завръщане на военнослужещия от международна операция или мисия, потвърдено с уведомление от командира/началника на военното формирование по образец, приложение № 4 към чл. 7 от Постановление № 94 на Министерския съвет от 18.05.2010 г. (за обезщетенията на съпругите/съпрузите на военнослужещите, участващи в международна операция или мисия) - от датата на завръщане.

Лицата са длъжни да декларират пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените обстоятелства в 7-дневен срок с подаване на заявление по образец, Приложение № 1 към НОИПОБ,  до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което е отпуснало и изплаща обезщетението по един от следните начини:

 • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, по електронен път с КЕП или ПИК, издаден от НОИ, чрез Формата за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни;
 • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, чрез Системата за сигурно електронно (ССЕВ) на Министерство на електронното управление като съобщение до профила в ССЕВ на избрано от безработното лице ТП на НОИ
 • на хартиен носител в дирекция „Бюро по труда“ по постоянен или настоящ адрес.

(чл. 5 - 7 ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

Възстановяване изплащането на обезщетението

Изплащането на обезщетението се възстановява при:

 • прекратяване на трудовата дейност - основание за задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава - за оставащия към датата на прекратяването период;
 • при нова регистрация в Агенцията по заетостта - от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.

(чл. 3, ал. 5 НОИПОБ и ПМС № 94 от 18 май 2010 г.)

Изплащане на обезщетението

Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на лицата по декларирана от тях лична платежна сметка. Обезщетенията се превеждат на всеки доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на Република България на 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.