Подадените чрез е-мейл заявления за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения, както и искания за предоставяне на справки, които изискват проверка по лични данни, се регистрират и обработват при условие, че са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя.

Моля, използвайте следните специализирани форми за контакт по електронен път при заявяване и ползване на услуги, изискващи обработка лични данни:

Електронни административни услуги

Подаване на жалба, сигнал, искане, запитване

Справки по ЕГН и ПИК на НОИ - (достъп до информация за статус на обезщетение за безработица, болничен, бременност и майчинство, помощ или пенсия, изплатени суми, информация за осигурителен стаж и доход)

За да използвате специализираните форми за контакт, е необходимо да разполагате с ПИК/ИКО на НОИ или валиден КЕП.

КОНТАКТИ

ТП на НОИ - София град

гр. София, 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

E-mail: Sofia@nssi.bg

Факс:

 • Vivacom: 02/926 19 40

Директор: Теодор Василев

Работно време на приемната с граждани: от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Деловодство – коридор 1, гише: от 1 до 6

Каса – коридор 1, гише: 7 и 8

Офис на куриерска фирма – коридор 2

Табло за обявления - коридор 3

Пенсии

E-mail: SOCppensii@nssi.bg - можете да получите информация относно:

 • Условия за придобиване право на пенсия;
 • Необходими документи за отпускане и изменение на пенсия.

Прием на документи и консултации за нови пенсии и за лица с трудов стаж, положен в чужбина с постоянен или настоящ адрес в гр. София – коридор 2,  гише: от 35 до 44

Прием на заявления за изменяне на пенсии - коридор 2, гише: от 15 до 20

Прием на уверения от учащи и запорни съобщения – коридор 2– гише: от 15 до 20

Прием на допълнителни документи по представени заявления – коридор 2,  гише: от 15 до 20

Връчване на неполучени писма за пенсии и документи след пенсиониране - коридор 2, гише: от 29 и 30

Подаване на жалби до административен съд, издаване на разпореждания, издаване на удостоверения за размер на пенсиите, копия на документи от пенсионни преписки – коридор 2, гише: от 27 и 28

Контрол по разходите на ДОО

E-mailSOCControl@nssi.bg – можете да получите информация относно:

 • ред за издаване и заверяване на осигурителни книжки;
 • ред за издаване на персонален идентификационен код /ПИК/ и идентификационен код на осигурител /ИКО/;
 • задължения на работодателя за издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, съгласно действащата нормативна уредба;
 • зачитане на осигурителен стаж по силата на българското законодателство, съгласно действащата нормативна уредба.

Издаване на осигурителни книжки – коридор 1, гише: от 1 до 6

Регистриране на трудови злополуки – коридор 3 – стая 122

Издаване на ПИК и ИКО – коридор 1, гише: от 1 до 6

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация – коридор 2, гише 34

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

E-mail: Socbenefits@nssi.bg – можете да получите информация относно:

 • Нормативната уредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и прилагането й.

Прием на документи и данни от осигурители за изплащане на парични обезщетения и помощи – коридор 1, гише: 11 и 12

Осигурителен архив

E-mailSocosiguritelenarhiv@nssi.bg – можете да получите информация относно:

 • приети в НОИ разплащателни ведомости на прекратени осигурители;
 • ред за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход въз основа на разплащателни ведомости на прекратени осигурители;
 • предварителна обработка на документация, подлежаща на предаване в НОИ;
 • предаване на документи от прекратени осигурители без правоприемник.

Деловодство на отдел „Осигурителен архив” – коридор 1, гише: 13 и 14

Консултации и прием на разплащателни ведомости от прекратени осигурители, без правоприемник– коридор 1, гише: 13 и 14

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

E-mail: SocUnemployment@nssi.bg – можете да получите информация относно:

 • Нормативни изисквания за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания;
 • необходими документи за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания;
 • право на обезщетение за безработица на лица, със зачетен стаж в друга държава.

Приемът на документи за изплащане на парични обезщетения за безработица на хартиен носител се извършва единствено в бюрата по труда. В НОИ на хартия се подават само допълнително изискани с уведомително писмо от института документи - коридор 1, гише: 9 и 10.