От 6 януари 2020 г. Националният осигурителен институт (НОИ) се включва ефективно в европейската информационна платформа „Електронен обмен на данни за социалната сигурност“ (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI).

От началото на годината вече свързаната с централната информационна платформа на Европейския съюз (ЕС) електронна система на институцията ще започне да обменя по електронен път с други институции за социално осигуряване в Европа данни по отношение на всички обезщетения от своята компетенция. Това ще позволи по-бързото и по-сигурното споделяне на социалноосигурителна информация по правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

EESSI е важна крачка напред в модернизирането на координацията на социалното осигуряване, тъй като ще замени текущия обмен на хартиен носител между институциите за социално осигуряване. Платформата ще бъде от полза на лицата, които са живели и работили в някои от участващите в обмена страни. Тя ще ускори комуникацията между националните органи, ще им позволи да обработват по-бързо исканията на гражданите и ще улесни изчисляването и изплащането на обезщетенията.

EESSI е информационна система, която ще свързва по електронен път над 15 000 институции за социално осигуряване на държавите-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Чрез платформата се въвеждат стандартизирани електронни процедури, които институциите следват. Комуникацията чрез нея се осъществява между всички чужди компетентни институции, които също са стартирали този електронен обмен на данни, като плановете са през следващите години обменът между държавите-членки да стане изцяло електронен, тъй като всички те бележат напредък в свързването с EESSI. България е една от първите страни, които постигат това.

Стартът на проекта по изграждането на системата бе даден през 2017 г. със съдействието на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (Innovation and Networks Executive Agency – INEA), съгласно делегираните ѝ от Европейската комисия правомощия. Националният осигурителен институт, заедно с Националната агенция за приходите (НАП), Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), сключи споразумение за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“ (Establishment of electronic exchange of social security information between Bulgaria and EU).

През октомври 2019 г. НОИ успешно свърза своята електронна система към централната информационна платформа на ЕС, а самият проект приключи преди два месеца.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.